3 min lezen

Is een schuldbekentenis een vaststellingsovereenkomst?

NL

Kan een schuldbekentenis gekwalificeerd worden als vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
, en wat is het gevolg hiervan? En kan een beroep op dwaling ten aanzien van hetgeen juist onderwerp is van de vaststelling slagen? Hierover heeft het Hof in Leeuwarden recentelijk een arrest gewezen.

Advocaat Marco Guit legt uit wat het gevolg is als een schuldbekentenis ook een vaststellingsovereenkomst is.

 

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer twee partijen een geschil hebben over een bepaalde kwestie, kunnen zij natuurlijk in een procedure de rechter vragen zich over deze kwestie uit te laten. Het oordeel van de rechter wordt dan vastgelegd in een vonnis en dat vonnis is bindend voor beide partijen. Als partijen buiten een procedure een einde aan een geschil willen maken of juist een toekomstig geschil of onzekerheid over een kwestie willen voorkomen, kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. Hierin stellen partijen zaken vast waarover zij in geschil waren (of zouden kunnen komen) waaraan zij zich jegens elkaar binden.

Schuldbekentenis is een vaststellingsovereenkomst

In de hier besproken uitspraak speelde het volgende. Een kleindochter heeft zonder toestemming grote bedragen opgenomen van haar grootmoeders rekening. Er ontstaat onder meer een geschil over de hoogte van deze bedragen. Om een einde te maken aan dit geschil sluiten oma en kleindochter, onder toeziend oog van de familie, een schuldbekentenis waarin is opgenomen dat de kleindochter haar oma € 10.000 verschuldigd is. Afgesproken wordt dat zij dit bedrag in maandelijkse termijnen van € 250,- zal terugbetalen. Tevens wordt vastgelegd dat zolang de kleindochter netjes aflost, de grootmoeder zal afzien van aangifte van diefstal. Na één aflossing staakt de kleindochter met terugbetalen. In een onvermijdelijke procedure vordert de grootmoeder o.a. veroordeling van betaling van het nog openstaande bedrag ad € 9.750,-.

Criteria vaststellingsovereenkomst

In de procedure wordt aan het hof de vraag voorgelegd of de schuldbekentenis moet worden aangemerkt als een vaststellingovereenkomst. Het hof is van oordeel dat dit het geval is omdat de schuldbekentenis aan de twee wettelijke vereisten van een vaststellingsovereenkomst voldoet:

  1. Partijen hebben ter beëindiging van een geschil tussen een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
    » Meer over overeenkomst
    overeenkomst
    gesloten.
  2. Beide partijen hebben zich aan de vaststelling gebonden. De grootmoeder heeft zich gebonden zolang er wordt afgelost geen aangifte te doen, welke afspraak zij heeft nageleefd.

Hof: terughoudend met ontbinden vaststellingsovereenkomst

Vervolgens buigt het hof zich over de vraag of de kleindochter, zoals zij zelf stelt, heeft gedwaald bij het tekenen van de overeenkomst. Zij zou niet hebben geweten dat de schuld om € 10.000,- maar dacht dat het hooguit € 2.000,- betrof. Het hof is van oordeel dat de aard van de vaststellingsovereenkomst een beroep op dwaling in dit geval in de weg staat. Een vaststellingsovereenkomst is namelijk gericht op het verkrijgen van zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
en het voorkomen van onzekerheid. Het is dan niet de bedoeling dat er over die vaststellingsovereenkomst spoedig een geschil kan ontstaan. Een beroep op dwaling ten aanzien van juist datgene waarover eerst een geschil (en dus onzekerheid) bestond, namelijk de hoogte van de onrechtmatig opgenomen bedragen, kan niet slagen.

Advocaat voor opstellen vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst kunnen uiteenlopende zaken worden geregeld. Zo kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt in een mediation-traject in een arbeidsconflict of in een bouwgeschil worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is wel belangrijk dat de overeenkomst gericht is op het definitief beëindigen van een geschil. De advocaten van AMS Advocaten hebben ruime ervaring in het opstellen van vaststellingsovereenkomsten.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence