Contractspartij niet duidelijk? Check handelsregister!

Als je voor het eerst zaken doet met een bedrijf, is het raadzaam om het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
te checken om te kijken onder welke ondernemingsvorm de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Een BV, een eenmanszaak of misschien wel een VOF. Zo weet je precies met wie en wat je te maken hebt. En dat kan voorkomen dat je een verkeerde partij dagvaardt in een zakelijk geschil. Advocaat Hidde Reitsma, gespecialiseerd in incassogeschillen, bespreekt een uitspraak waarin dit het geval was.

VOF opgeheven; limited opgericht

gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
in deze zaak zijn de voormalig vennoten van de VOF Renovak. Renovak dreef een aannemingsbedrijf. In juli 2012 werd de VOF opgeheven. Vervolgens werd een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
naar vreemd recht opgericht, ‘Renovak I’ genaamd. Renovak I dreef een onderneming  van gelijksoortige aard als Renovak. De voormalige vennoten van de VOF waren eveneens nauw betrokken bij Renovak I.

Schadevergoeding van ex-vennoten

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak was een vastgoedbedrijf dat begin 2012 een opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
had verleend aan Renovak (VOF) om bouwwerkzaamheden uit te voeren. Deze samenwerking verliep goed want eind 2012 sloten de opdrachtgever en Renovak twee nieuwe overeenkomsten van aanneming. Dit keer was de opdrachtgever minder te spreken over de kwaliteit van het werk. In verband met dit bouwgeschil had hij een procedure tegen de voormalig vennoten ingesteld waarin hij schadevergoeding vorderde. Volgens opdrachtgever was hij de twee aannemingsovereenkomsten met de VOF aangegaan. De rechtbank wees de vorderingen af.

Overeenkomst met VOF of Ltd gesloten?

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
staat de vraag centraal of opdrachtgever nu met de VOF of met de rechtspersoon Renovak I had gecontracteerd. Deze vraag is relevant voor de vaststelling van de aansprakelijkheid. Immers, een VOF heeft geen afgescheiden vermogen en dit betekent dat de vennoten hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
voor de schulden van de VOF aansprakelijk zijn. Bij een rechtspersoon met afgescheiden vermogen (zoals een BV of NV, of een buitenlandse ltd) is in beginsel alleen de rechtspersoon aansprakelijk en niet de bestuurders of andere betrokkenen.

Wie is de juiste contractspartij?

Het hof oordeelt dat de bouwcontracten zijn aangegaan ruim vijf maanden na de ontbinding van Renovak en de uitschrijving uit het handelsregister. In de contracten alsmede de offertes wordt zowel in de kop als in de voettekst ‘Renovak I’ vermeld en uitdrukkelijk verwezen naar de (nieuwe) inschrijving in het handelsregister. Deze feiten wettigen, volgens het hof, geen andere gevolgtrekking dat dat de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van aanneming van werk tot stand zijn gekomen tussen opdrachtgever en Renovak I. Dat Renovak I ook de aanduiding ‘Onderhoudsbedrijf Renovak’ hanteert net zoals de VOF, doet hier niet aan af. Van bijzondere omstandigheden om bestuurdersaansprakelijkheid aan te nemen is niet gebleken. De vorderingen van de opdrachtgever tegen de voormalige vennoten worden wederom afgewezen.

Advocaat inzake incasso

Deze uitspraak is een juridisch juiste toepassing van de wet. Maar sluit deze toepassing ook aan bij de praktijk? In het dagelijkse handelsverkeer zullen contractspartijen die vaker met elkaar hebben samengewerkt niet telkens opnieuw in het handelsregister checken of wijzigingen zich hebben voorgedaan in de ondernemingsvorm. Toch doen, zo luidt het advies dat uit deze uitspraak kan worden gedestilleerd. Vergelijk in ieder geval de inschrijvingsnummers op de eerdere en latere contracten. Overigens is het gebruikelijk dat een onderneming die een dergelijke wijziging doorvoert, haar relaties hiervan schriftelijk op de hoogte stelt. Maar dit is dus geen verplichting, zo blijkt.

More in Incasso
Incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Schuld kwijtgescholden namens een derde, kan dat?

Onlangs blogde ik over een zaak waarbij de gemeente Dronten partij was en achteraf de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewekt...

Close