Cessie en retrocessie van vorderingen: wat houdt dat in?

Wanneer je werk hebt verricht voor een klant die zijn rekening niet betaalt, heb je een vordering op de klant. Je kan deze vordering verkopen en overdragen aan een derde. Het overdragen van een vordering op naam wordt cessie genoemd. De vordering wordt dan gecedeerd aan bijvoorbeeld een incassobureau dat vervolgens verantwoordelijk is voor de incassering van de vordering. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma legt uit hoe een cessie in zijn werk gaat.

Factormaatschappij koopt vorderingen op

Veel huisartsen en tandartsen verkopen hun vorderingen op patiënten en zorgverzekeraars aan zogenaamde factormaatschappijen, zoals Famed. Tegen betaling neemt Famed de vorderingen over en wikkelt deze administratief en financieel af. Dat scheelt de zorgverlener veel papierwerk en administratieve rompslomp.

Factoringsovereenkomst: cessie en retrocessie

In een recente zaak die leidde tot een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, had een huisarts ook zo een factoringsovereenkomst gesloten met Famed. In de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
was bepaald dat Famed na aankoop van een vordering (cessie) aan de huisarts de koopsom (de waarde van de vordering) minus kosten betaalt. Vervolgens zou Famed overgaan tot inning van de vordering. Als een vordering oninbaar blijkt te zijn, draagt Famed de vordering weer over aan de huisarts en verrekent zij hetgeen zij al had betaald aan de huisarts. Dit heet retrocessie De teruglevering van vorderingen die eerder middels cessie waren overgedragen.
» Meer over retrocessie
retrocessie
.

Geschil tussen factormaatschappij en huisarts

Famed heeft op een gegeven moment een vordering van ruim € 100.000,- op de huisarts vanwege een hoog aantal oninbare vorderingen. De huisarts stelt dat niet aan de wettelijke voorwaarden van retrocessie voldaan is en dat Famed aldus niet het recht heeft oninbare vorderingen weer aan de huisarts terug te leveren. Het geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank.

Cessie moet schriftelijk: akte van cessie

De rechtbank stelt voorop dat voor retrocessie dezelfde eisen gelden als voor een gewone cessie. De verkoop van de vordering moet allereerst schriftelijk geschieden (bij akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
). Dit wordt een akte van cessie genoemd. Een akte is in principe een “ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
te dienen”, maar sinds 1 juli 2010 bepaalt de wet echter dat akten ook op een andere wijze dan schriftelijk kunnen worden opgemaakt, mits die vastlegging aan bepaalde (strenge) voorwaarden voldoet; een digitaal bestand zoals een PDF-document kan daaraan voldoen.

Mededeling van cessie en stille cessie

Overigens is de cessie pas voltooid als de cessie wordt medegedeeld aan de schuldenaar, zodat die weet dat hij moet betalen aan een andere partij. Daarnaast kan ook ‘stille cessie’ plaatsvinden: daarvoor is mededeling aan de schuldenaar niet nodig, maar moet de cessieakte wel worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Totdat de cessie aan de schuldenaar wordt medegedeeld kan deze wel bevrijdende betaling Als de schuldenaar door betaling bevrijd is van zijn verplichtingen.
» Meer over bevrijdende betaling
bevrijdend betalen
aan de oorspronkelijke schuldeiser.

Vordering moet bij cessie voldoende bepaald zijn

Voorts moeten de over te dragen vorderingen voldoende bepaald zijn in de akte van cessie. De rechtbank benadrukt dat het echter niet nodig is dat per vordering (dus per patiëntfactuur) een akte van cessie wordt opgemaakt en dat iedere vordering specifiek genoemd wordt. Ook één akte met daarin een generieke omschrijving van meerdere vorderingen kan voldoende zijn.

Advocaat cessie en retrocessie

Met Famed is een (algemene) factoringsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat oninbare vorderingen zullen worden geretrocedeerd en deze retrocessie is nader uitgewerkt in de algemene voorwaarden. Daarnaast heeft Famed de huisarts regelmatig gespecificeerde overzichten verstrekt waarin de oninbare vorderingen zijn vermeld. Hierdoor is de rechtbank van mening dat de vorderingen in dit geval voldoende zijn bepaald en dat voldaan is aan het schriftelijkheidsvereiste. De huisarts moet het totaalbedrag van de weer terug overgedragen vorderingen (ruim € 109.000) aan Famed betalen.

More in Incasso
Advocaat incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Oude rekening hoeft soms niet meer te worden betaald

Het komt regelmatig voor: rekeningen die waren vergeten en pas na een of twee jaar alsnog worden verstuurd aan de...

Close