4 min lezen

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid: veranderingen in het ontslagrecht

NL

Eind november vorig jaar is het nieuwe wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid ingediend. In dit wetsvoorstel zijn onder meer hervormingsplannen ten aanzien van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW weergegeven. Advocaat Sander Schouten bespreekt kort een aantal voorgenomen wijzigingen uit dit voorstel op het gebied van het ontslagrecht. 

Arbeidsovereenkomst beëindigen: de ontslagroutes

Over het algemeen staan werkgevers momenteel twee routes ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst, namelijk via het UWV of via de kantonrechter; ook wel de preventieve toets. Afhankelijk van de ontslaggrond wordt de toetsing in de toekomst echter uitgevoerd door óf het UWV óf de kantonrechter. Ontslagen die verband houden met bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid zullen op grond van het wetsvoorstel worden getoetst door het UWV. Voorgenomen ontslagen wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Het wetsvoorstel creëert daarnaast ruimte voor het instellen van een ontslagcommissie. Een ontslagcommissie kan, indien hiervoor een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
procedure bestaat, in plaats van het UWV een voorgenomen ontslag toetsen.

Hoger beroep en cassatie straks mogelijk

In navolging op de mogelijkheden bij een procedure in het kader van kennelijk onredelijk ontslag De opzegging van een arbeidsovereenkomst door werknemer of werkgever die onredelijk is waardoor schadeplichtigheid ontstaat
» Meer over kennelijk onredelijk ontslag
kennelijk onredelijk ontslag
, voorziet het wetsvoorstel tevens in de mogelijkheid van hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
en cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
tegen de uitspraak van de kantonrechter. Met deze aanpassing verwacht de regering meer uniformiteit en rechtszekerheid tot stand te brengen.

Vergoeding bij einde arbeidsovereenkomst

Ook zijn in het wetsvoorstel plannen opgenomen voor het invoeren van een transitievergoeding. Bij het eindigen of niet voorzetten van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
is de werkgever in de toekomst mogelijk een vergoeding verschuldigd als de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
ten minste twee jaar heeft bestaan. De vergoeding is over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst gelijk aan 1/6 van het maandsalaris voor een periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, en gelijk aan 1/4 van een maandsalaris over elke daarop volgende zes maanden.

Maximaal € 75.000,- of maximaal één jaarsalaris

Een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
bedraagt maximaal € 75.000,- of maximaal één jaarsalaris indien de werknemer meer dan € 75.000,- per jaar verdient. Werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn wordt een hogere berekeningsmaatstaf toegekend. Deze maatstaf bedraagt een maandsalaris per dienstjaar onder de voorwaarde dat zij ten minste tien jaar in dienst zijn geweest. Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald indien er in het laatste halfjaar voor het jaar waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd 25 of minder werknemers in dienst waren.

Het afspiegelingsbeginsel in het arbeidsrecht

Het wetsvoorstel voorziet verder in een mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. In het geval van een reorganisatie worden werknemers werkzaam op die uitwisselbare functies op grond van dit beginsel normaal gesproken ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën. Zij komen vervolgens naar de verhouding tussen die categorieën voor ontslag in aanmerking. Het wetsvoorstel biedt werkgevers de mogelijkheid om onder voorwaarden tot ten hoogste 10% van de werknemers die op grond van afspiegeling af te wijken.

Beëindiging met wederzijds goedvinden: bedenktijd

Het blijft in het wetsvoorstel mogelijk met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Nieuw hierbij is echter dat de werknemer zijn schriftelijke (onvoorwaardelijke) instemming met ontslag binnen veertien dagen schriftelijk kan herroepen zonder opgaaf van redenen, ook in het geval van een beëindigingsovereenkomst. De opzegging wordt in dat geval geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Advocaat gespecialiseerd in ontslagrecht

AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht en het ontslagrecht. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen zowel de werkgever als de werknemer adviseren op het gebied van het arbeidsrecht.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence