3 min lezen

Ontslag werknemer via beëindigingsovereenkomst

NL

Ontslag van een werknemer kan worden geregeld op drie verschillende wijzen. De werkgever kan een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen of de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
te ontbinden. Tegenwoordig is het een gangbare wijze om met de werknemer een regeling te treffen en het dienstverband te beëindigen via een te sluiten beëindigingsovereenkomst. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht toe.

 

Ontslagmethodes bij reorganisatie of disfunctioneren

Indien een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij bijvoorbeeld boventallig is verklaard in het kader van een reorganisatie of niet voldoende functioneert, dient de werkgever een keuze te maken tussen de verschillende wijzen van ontslag. Hij kan ervoor kiezen om tot eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan door het UWV te verzoeken een ontslagvergunning te verlenen of door een verzoek tot ontbinding bij kantonrechter in te dienen.

Aanvragen ontslagvergunning UWV door werkgever

De route naar het UWV wordt in de regel vaak gekozen bij reorganisatie. Indien de werkgever een goed reorganisatiedossier op orde heeft, zal het UWV bereid kunnen zijn ontslagvergunningen te verlenen. De werkgever zal daarbij  moeten aantonen dat de reden voor de reorganisatie juist is, en daarnaast zal hij dienen aan te tonen dat de boventallig verklaarde werknemers inderdaad juist zijn geselecteerd met toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Nadat het UWV de ontslagvergunning heeft toegekend kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen met inachtneming van de van toepassing zijnde opzegtermijn. Indien de werknemer geen ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
heeft meegekregen kan hij via een kennelijk onredelijk ontslagprocedure de kantonrechter vragen om alsnog een ontslagvergoeding toe te kennen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter

Een andere mogelijkheid is het indienen van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. De kantonrechter zal eveneens beoordelen of de werknemer terecht wordt ontslagen, maar hij zal daarbij wel overwegen of een ontslagvergoeding moet worden toegewezen en zo ja wat de hoogte van die vergoeding dient te zijn. Het voordeel van de gang naar de kantonrechter is dat de kantonrechter ook bij de ontslagdossiers waar twijfel over de vraag of het ontslag rechtvaardig is kan zijn, vaak tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over gaat indien. Indien de werkgever overwegend verwijtbaar is bij het ontslag zal dit wel tot een wat hogere ontslagvergoeding dan de neutrale kantonrechtersformule kunnen leiden. 

Ontslag werknemer via beëindigingsovereenkomst

Omdat de uitkomst van zowel de route naar de kantonrechter als naar het UWV onzeker is, daar enige tijd mee gepaard zal gaan, tot interne onrust kan leiden en bovendien hoge juridisch kosten met zich mee kan brengen, kiest een werkgever er vaak voor de werknemer een beëindigingsovereenkomst voor te leggen. Bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd met inachtnemimg van de (fictieve) opzegtermijn. In deze beëindigingsovereenkomst worden verder onder meer afspraken gemaakt over een door de werkgever te betalen ontslagvergoeding, de vraag of de werknemer al dan niet wordt vrijgesteld van werkzaamheden en over de vraag wat al dan via een eindafrekening aan de werknemer dient te worden uitbetaald. Deze wijze van het beëindigen van een dienstverband is vaak voor zowel de werkgever als werknemer bevredigend en zorgt voor een snelle beëindiging van het dienstverband zonder al te veel risico’s en onrust. Indien de beëindigingsovereenkomst op een juiste wijze is vormgegeven behoudt de werknemer bovendien in principe zijn recht op een WW-uitkering.

Advocaat arbeidsrecht te Amsterdam

Indien u tot ontslag van een werknemer wil overgaan en daarbij advies wenst over de vraag welke ontslagmethode het meest logisch is voor dat betreffende geval, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u uiteraard graag met het op maat opstellen van de beëindigingsovereenkomst, zodat het ontslag zo zorgvuldig en risicoloos mogelijk wordt bewerkstelligd.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence