Vierde arbeidsovereenkomst op rij beëindigen door vaststellingsovereenkomst: kan dat?

Op grond van de ketenregeling is het een werkgever niet toegestaan om meer dan drie tijdelijke op elkaar aansluitende arbeidsovereenkomsten met een werknemer te sluiten. Het hof boog zich onlangs over de vraag of het is toegestaan om tegelijk met een vierde arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, die dus automatisch geldt voor onbepaalde tijd,  een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
te sluiten waarin de werknemer instemt met een beëindiging van het dienstverband na 10 maanden. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten bespreekt deze opmerkelijke uitspraak.

 

Ketenregeling: maximaal drie keer een arbeidsovereenkomst

Het gaat in deze zaak om het volgende. Een werknemer is op basis van drie op elkaar volgende tijdelijke arbeidscontracten in dienst geweest van werkgever. Werknemer ging ervan uit dat hij na afloop van zijn laatste tijdelijke contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
gebruik kon maken van een vroegpensioenregeling. Dit bleek niet het geval en dus dreigde werknemer werkeloos te raken. Werkgever wilde tegemoet komen en hem wat extra tijd te gunnen om een nieuwe baan te zoeken, maar kon hem geen contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Als compromis zijn werknemer en werkgever vervolgens overeen gekomen dat er toch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal worden gesloten maar dat er tegelijkertijd een beëindigingsovereenkomst wordt getekend waarin werknemer ermee instemt dat de arbeidsovereenkomst na 10 maanden met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Arbeidsovereenkomst beëindigen: beëindigingsovereenkomst

Zo gezegd zo gedaan. maar zodra het einde van de overeengekomen periode nadert en de werkgever conform de beëindigingsovereenkomst opzegt, stelt werknemer dat de vaststellingsovereenkomst nietig is. Hij verzoekt via een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht de kantonrechter te verklaren voor recht dat de opzegging nietig is. De kantonrechter is met de werknemer van mening dat dat vaststellingsovereenkomst nietig is. Maar de werkgever gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband

Het hof gaat allereerst in op de stelling dat de beëindigingsovereenkomst nietig is omdat de werkgever hiermee zou hebben getracht de ketenregeling Vanaf 1 juli 2015 is er sprake van de 3*2*6-regeling. Hier wordt uitgelegd wat de regeling inhoudt en wat de uitzonderingen op de regel zijn.
» Meer over ketenregeling
ketenregeling
te ontduiken. Een vaststellingsovereenkomst, zoals de beëindigingsovereenkomst in deze kwestie, is volgens de wet ook geldig indien deze in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
, tenzij de inhoud tevens in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. In deze zaak is niet aangevoerd dat er ook sprake is van strijd met de openbare orde of goede zeden. Kortom, ook al zou er sprake zijn van -indirecte- strijd met dwingend recht (de ketenregeling), dan nog is de beëindigingsovereenkomst geldig.

AMS arbeidsrecht advocaat bij ontslag

In deze zaak vond het hof dat de afspraak die partijen hadden gemaakt over de beëindiging niet in strijd met de openbare orde of goede zeden. Wat meespeelde is dat de werkgever de werknemer ter wille had willen zijn nadat hij zich had vergist over  zijn vroegpensioenregeling. Voorts had de werkgever de werknemer geadviseerd om zelf juridisch advies in te winnen en was het recht op een WW-uitkering zoveel mogelijk gewaarborgd. De werknemer was volledig op de hoogte van de betekenis van de gevolgen van de afspraken. Als de omstandigheden anders waren geweest, dan had zo een zelfde beëindigingsovereenkomst wellicht wel nietig bevonden kunnen worden. Als u met een dergelijke situatie te maken heeft, zorg dan voor adequaat juridisch advies.

More in Arbeidsrecht
advocaat arbeidsrecht Amsterdam
Wetsvoorstel: ‘het nieuwe werken’

Kamerleden Van Gent en Van Huijm hebben een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Het wetsvoorstel...

Close