3 min lezen

De ketenregeling en opvolgend werkgeverschap: zo zit het

NL

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch na afloop van de overeengekomen tijd. Na afloop kunnen werkgever en werknemer een nieuwe overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
sluiten of de oude verlengen, wederom voor een bepaalde tijd. De wet stelt echter grenzen aan de lengte en het aantal van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

Ketenregeling: beperking in duur en aantal

De ketenregeling Vanaf 1 juli 2015 is er sprake van de 3*2*6-regeling. Hier wordt uitgelegd wat de regeling inhoudt en wat de uitzonderingen op de regel zijn.
» Meer over ketenregeling
ketenregeling
is een belangrijk begrip in het arbeidsrecht. We spreken van een keten of reeks wanneer meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen eenzelfde werknemer en werkgever elkaar naadloos of met een onderbreking van niet meer dan drie maanden opvolgen. Als een reeks langer dan 3 jaar (inclusief eventuele tussenpozen) duurt, dan wordt de laatst gesloten overeenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt eveneens als er meer dan 3 arbeidsovereenkomsten achter elkaar zijn gesloten en de periode van 3 jaar is nog niet overschreden: de laatste (de vierde dus) wordt dan ook omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd vs. bepaalde tijd

Toepassing van de ketenregeling kan tot gevolg hebben dat een door partijen beoogde overeenkomst voor bepaalde tijd automatisch wordt geconverteerd in één voor onbepaalde tijd. Het verschil tussen deze twee is cruciaal voor de ontslagbescherming: een overeenkomst van bepaalde tijd eindigt immers van rechtswege terwijl bij onbepaalde tijd de werkgever goede redenen moet hebben voor beëindiging van de overeenkomst. Let dus, zeker als werkgever, goed op bij het afsluiten van meerdere overeenkomsten achter elkaar. Ook verlengingen gelden als nieuwe overeenkomsten.

Opvolgend werkgeverschap in het arbeidsrecht

De ketenregeling geldt ook bij opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Dit heet “opvolgend werkgeverschap”. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld de situatie waarbij een werknemer met verschillende juridische entiteiten binnen één concern een arbeidscontract afsluit doch steeds hetzelfde werk verricht.

Doorstart failliete werkgever opvolgend werkgeverschap?

In geval van een faillissement is de curator bevoegd (met inachtneming van de opzeggingstermijn) een arbeidscontract met een werknemer op te zeggen. Indien een doorstartende werkgever de werknemer (binnen drie maanden na opzegging) een nieuw arbeidscontract aanbiedt, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap waardoor de ketenregeling van toepassing is.

Gelijke functie, nauwe banden oude en nieuwe werkgever

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap bij een doorstartende werkgever, als de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van de werkgever met de werknemer wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer eist. Tevens moet er tussen de doorstartende werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat ook de doorstartende werkgever inzicht heeft in de competenties van de werknemer en zijn geschiktheid voor de werkzaamheden.

Geen sprake van opvolgend werkgeverschap?

Als niet aan deze twee vereisten is voldaan, dan is er geen sprake van opvolgend werkgeverschap en is de ketenregeling niet van toepassing. In dat geval kan de nieuwe werkgever aldus opnieuw een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden conform de ketenregeling. Is er wel sprake van opvolgend werkgeverschap dan moet de nieuwe werkgever rekening houden met de duur en het aantal van de eerder afgesloten overeenkomsten.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

De AMS advocaat arbeidsrecht adviseert zijn cliënten regelmatig over de inhoud van een arbeidsovereenkomst en stelt die ook op.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence