Reorganisatie

Reorganisatie in het arbeidsrecht

Een reorganisatie werd tot maart 2006 meestal uitgevoerd aan de hand van het zogeheten anciënniteitsbeginsel. Dit beginsel, dat ook wel het ‘last in first out beginsel’ werd genoemd, hield in dat werknemers die het kortst in dienst waren, het eerst voor ontslag in aanmerking kwamen. Het anciënniteitsbeginsel leidde vaak tot onredelijke situaties en was voer voor advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht. De jongere werknemers moesten altijd als eerste het veld ruimen, zodat er in sommige gevallen een onevenwichtig personeelsbestand met relatief veel oudere werknemers resteerde.

Het afspiegelingsbeginsel

Een andere keuzemogelijkheid was reorganisatie aan de hand van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Sinds 1 maart 2006 wordt alleen het afspiegelingsbeginsel nog toegepast. Het houdt in dat binnen een bedrijf onderling uitwisselbare functies worden ingedeeld in leeftijdscategorieën en per leeftijdscategorie de jongst in dienst zijnde werknemers worden ontslagen.

Sociaal plan

Een sociaal plan wordt door de werkgever opgesteld indien er in het kader van een reorganisatie sprake is van collectief ontslag. Het sociaal plan beschrijft de voorzieningen die de werknemers die worden ontslagen zullen ontvangen. Het zal vaak gaan om een ontslagvergoeding (gouden handdruk) die wordt vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule of aan de hand van de transitievergoeding, maar soms wordt ook hulp geboden bij het vinden van een nieuwe baan.

Vrijgesteld van werkzaamheden

Daarnaast wordt soms in een sociaal plan bepaald dat werknemers die worden ontslagen nog enige tijd betaald in dienst kunnen blijven, maar worden vrijgesteld van werkzaamheden zodat ze tijd hebben om een nieuwe baan te vinden. Indien de reorganisatie plaatsvindt in een branche waar bonden actief zijn, zal er in de regel over de inhoud van het sociaal plan worden onderhandeld met deze bonden.

Mogelijkheden voor een toets in tweede instantie

Sinds 1 juli 2015 kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ook ontbinden vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wanneer het UWV toestemming voor de opzegging heeft geweigerd. De kantonrechter is hierbij gebonden aan dezelfde voorwaarden als het UWV.

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

De advocaat arbeidsrecht van AMS staat zowel werkgever als werknemer bij in een reorganisatie en adviseert bij het opstellen van een sociaal plan.