3 min lezen

Ontbinden arbeidscontract tijdens zwangerschap: mag dat?

NL

In het arbeidsrecht geldt dat een werkgever het dienstverband van een werkneemster niet tijdens haar zwangerschap mag opzeggen. Maar staat dit opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
» Meer over opzegverbod
opzegverbod
ook een ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
bij de kantonrechter in de weg? Deze vraag lag voor aan de kantonrechter in een recente procedure. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak.

 

 

Functie door reorganisatie vervallen

De werkneemster in kwestie was sinds 2012 in dienst van werkgever als Brand & Communications Manager. Door interne reorganisatie is haar functie komen te vervallen en er is geen andere passende functie beschikbaar. Op het moment dat werkgever in oktober 2014 werkneemster op de hoogte stelde van het voornemen het dienstverband te gaan beëindigen, was werkneemster zwanger. Zij was medio juni 2015 uitgerekend. Werkgever dient vervolgens een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Hij verzoekt om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
zo snel mogelijk te ontbinden en biedt een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
van 12.700 euro bruto aan. Werkneemster voert aan dat er een opzegverbod tijdens zwangerschap geldt.

Ontbinding tijdens zwangerschap niet verboden

De kantonrechter overweegt allereerst dat het opzegverbod tijdens zwangerschap niet met zich meebrengt dat ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode onmogelijk is. Maar de omstandigheid dat de werkneemster zwanger is wordt wel meegewogen in de beslissing over de verzochte ontbinding. De ratio van het opzegverbod is de zwangere vrouw te beschermen. Wanneer een vrouw haar baan verliest tijdens haar zwangerschap zal het immers zeer moeilijk, zo niet bijna onmogelijk zijn, om een nieuwe baan te vinden. Omdat een ontslag spanning en onzekerheid met zich meebrengt en dit niet bevorderlijk is voor een gezond verloop van de zwangerschap, moet dit zoveel mogelijk worden vermeden.

Rechter: ontbinding toegewezen maar op langere termijn

In deze zaak heeft de werkgever voldoende aannemelijk gemaakt dat de branding-activiteiten die werkneemster tot nu toe verricht op een andere wijze binnen de organisatie zullen worden ingevuld. Ook is voldoende aangetoond dat er geen andere passende functie is. Daarom ziet de rechter aanleiding om het verzoek van werkgever toe te wijzen. Echter, om werkgever tegemoet te komen, zal de arbeidsovereenkomst niet eerder dan per 1 november 2015 (na het zwangerschapsverlof Het recht op doorbetaald verlof tijdens de laatste periode van een zwangerschap.
» Meer over zwangerschapsverlof
zwangerschapsverlof
) worden ontbonden. Zo wordt rekening gehouden met de bescherming die werkgever in verband met haar zwangerschap toekomt maar wordt ook duidelijkheid gegeven aan werkgever over de toekomst. Aangezien de ontbinding normaal gesproken per 15 maart zou hebben plaatsgevonden, ligt de financiële compensatie voor werkgever dus in de latere ontbindingsdatum besloten en is er geen aanleiding meer om een aparte vergoeding toe te wijzen.

Arbeidsrecht advocaat bij opzegging ziekte en zwangerschap

Naast het opzegverbod tijdens zwangerschap geldt er ook een opzegverbod tijdens ziekte. Men gaat er echter vaak ten onrechte vanuit dat een opzegverbod hetzelfde is als een ontslagverbod. De wettelijke opzegverboden biedt een werknemer opzegbescherming. Opzegging van een arbeidsovereenkomst geschiedt meestal middels een procedure bij het UWV. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst, via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, is aldus wel mogelijk, zij het dat de rechter de omstandigheid dat een werknemer ziek of zwanger is in aanmerking neemt bij de beslissing. Heeft u te maken met een opzegging of ontbinding van uw overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tijdens ziekte of zwangerschap, neem dan contact op met ons kantoor voor advies.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence