3 min lezen

Ontslagverbod geldt ook bij ontslagvergunning van het UWV

NL

Wanneer het UWV een ontslagbesluit neemt, blijft het ontslagverbod bij ziekte gelden. Dit is anders wanneer de activiteiten van de onderneming op het bedrijfsonderdeel waar de werknemer werkzaam was worden gestaakt. Maar wat nou als de afdeling, in dit geval het secretariaat, wordt opgeheven en de werkzaamheden voor een gedeelte over worden genomen door anderen, bijvoorbeeld het bestuur? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de zaak.

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

In een recente zaak bij de kantonrechter speelde het volgende. Een werkgever heeft van het UWV toestemming verkregen om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met de werknemer te mogen beëindigen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. De werkgever zegt vervolgens de arbeidsovereenkomst met de werknemer op. De werknemer heeft de nietigheid van het ontslag ingeroepen omdat sprake zou zijn van een opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
» Meer over opzegverbod
opzegverbod
wegens ziekte. Zij vordert in kort geding doorbetaling van haar loon.

Ontslagverbod geldt ook bij ontslagvergunning

Wanneer een werkgever een vergunning krijgt van het UWV om een werknemer te ontslaan, gelden onverminderd de uit de wet voortvloeiende opzegverboden. Uitzondering hierop is artikel 7:670b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin is bepaald dat het opzegverbod niet geldt wanneer wordt opgezegd wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel van de onderneming waarin de werknemer werkzaam is.

Opzegverbod zou niet gelden

De werkgever heeft in deze zaak aangevoerd dat het gehele secretariaat is opgeheven. Het secretariaat bestond slechts uit de ontslagen werkneemster. Het kantoor is nu nog maar een paar dagen per week open en de bestuurders beheren met een aantal franchisers zelf de telefooncentrale. Het opzegverbod zou dan ook niet gelden, aldus de werkgever.

Vermindering activiteiten niet voldoende

De kantonrechter moet in dergelijke gevallen beoordelen of de opzegging inderdaad heeft plaatsgevonden wegens de beëindiging van de werkzaamheden van (het onderdeel van) de onderneming. Daarbij is niet voldoende dat er sprake is van verminderde activiteiten in het betreffende bedrijfsonderdeel. Ook is niet voldoende dat een arbeidsplaats van een werknemer is opgeheven. De ontslagbescherming kan alleen ter zijde geschoven worden wanneer de ondernemingsactiviteiten op dat onderdeel geheel gestaakt worden.

Nietige opzegging arbeidsovereenkomst

Omdat de dat de secretariële werkzaamheden niet geheel zijn gestaakt, oordeelt de kantonrechter dat de uitzondering op het ontslagverbod niet geldt. Er worden in beperktere omvang door de bestuurders zelf en door bij het bedrijf aangesloten franchisers beperkte secretariële werkzaamheden, waaronder het bemannen van de telefooncentrale, uitgevoerd. Er is dan ook geen sprake van algehele beëindiging van de werkzaamheden van het onderdeel van de onderneming waar de werkneemster werkzaam was.

Vorderingen werkneemster worden toegewezen

De uitzondering op het opzegverbod tijdens ziekte zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid in een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
geen stand houden. De kantonrechter oordeelt dan ook (voorlopig) dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd nu de werknemer zich op tijd op de nietigheid van de opzegging heeft beroepen. De vorderingen van de werkneemster worden dan ook toegewezen.

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten om bedrijfseconomische redenen komt veel kijken. De arbeidsrechtspecialisten van AMS Advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence