2 min lezen

Zieke werknemer eist in kort geding doorbetaling van loon

NL

Recentelijk oordeelde de rechtbank Arnhem in kort geding over de eisen ten aanzien van loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer. Welke eisen worden aan een vordering tot loondoorbetaling van een zieke werknemer gesteld? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

Kort geding loondoorbetaling bij ziekte

In deze zaak heeft de werkneemster zich op 8 februari 2012 ziek gemeld. Op 8 maart 2012 stelde de bedrijfsarts voor dat de werkneemster zou starten met werkzaamheden om de dag voor vier uur, om deze werkzaamheden vervolgens met vier uur per week op te bouwen. De werkneemster heeft de door de bedrijfsarts geadviseerde drie maal vier uur per week niet (volledig) gerealiseerd en is, hoewel door de bedrijfsarts opgeroepen, niet meer op diens spreekuren verschenen. Sinds 4 april 2012 heeft de werkneemster in het geheel geen werkzaamheden meer verricht. De werkgever heeft om deze reden vanaf april 2012 geen loon meer aan werkneemster uitgekeerd. De advocaat van de werkneemster vordert daarom in kort geding betaling van het achterstallig loon.

Werkgever: werkneemster versloft haar re-integratie

De advocaat van de werkgever verweert zich door te stellen dat de werkneemster niet heeft voldaan aan haar re-integratieverplichtingen en dat de werkneemster heeft nagelaten bij haar loonvordering een verklaring van een deskundige (benoemd door het UWV) te voegen.

Second opinion van het UWV

Volgens de wet dient er wanneer er een vordering tot doorbetaling van loon wordt ingediend, door deze werknemer een verklaring van een deskundige van het UWV aan de rechter te worden verstrekt. Volgens de parlementaire geschiedenis geldt deze eis niet bij een voorlopige voorziening die in een kort geding kan worden gevorderd, maar blijkens rechtspraak op dit punt kan deze eis ook in kort geding worden toegepast indien de werknemer voldoende tijd heeft gehad een verklaring van het UWV te vragen. Zo oordeelt ook de rechtbank Arnhem. Omdat het vast staat dat de werkneemster de door het UWV vastgestelde re-integratie werkzaamheden niet heeft uitgevoerd, had het op haar weg gelegen een verklaring van een deskundige van het UWV aan te vragen. Deze had dan kunnen vaststellen of het advies van de bedrijfsarts en de wijze waarop de werkgever de betreffende werkzaamheden aanbood door de beugel konden. Nu de werkneemster dit heeft nagelaten, wordt haar vordering tot doorbetaling van loon afgewezen.

Ontslag zieke werknemer

Een werkgever hoeft het loon van een zieke werknemer die niet aan zijn re-integratie-verplichtingen voldoet niet meer door te betalen. Indien de werknemer weigerachtig blijft aan zijn (re-integratie)werkzaamheden te voldoen, vervalt het opzegverbod tijdens ziekte en kan de werknemer dus worden ontslagen. Een werknemer doet er daarom goed aan de instructies van de bedrijfsarts op te volgen. Indien hij het niet eens is met de instructies van de bedrijfsarts, kan de werknemer het beste zo snel mogelijk een second opinion bij het UWV aanvragen. Volgens de onderhavige uitspraak van de Arnhemse rechter is een kort geding tot doorbetaling van loon zonder een dergelijke deskundigeverklaring in de meeste gevallen immers zinloos.

AMS advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht

AMS Advocaten in Amsterdam heeft gespecialiseerde kennis over het arbeidsrecht in huis. Onze arbeidsrecht advocaat kan enerzijds werkgevers bijstaan bij het ontslag van werknemers en anderzijds werknemers helpen indien zij ontslagen worden en in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon willen vorderen of een ontslagvergoeding willen bedingen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence