Toestemming VVE nodig bij aanbrengen airco-installatie

Een eigenaar van een appartement die iets aan het uiterlijk van zijn woning wil veranderen, heeft daar bijna altijd toestemming van de de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) voor nodig. Uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, waarin het gaat over het aanbrengen van een airconditioning installatie, blijkt dat deze toestemming ook vereist is als de verandering geen directe hinder oplevert. Advocaat vve-recht Denise Janssen legt uit.

VvE geschil: airco-installatie geplaatst zonder toestemming

In deze casus ging het om het vervangen van een bestaande airco-installatie door de eigenaar van een van de appartementen. De eigenaar heeft het uitpandige gedeelte van de airconditioning in de tuinkast van zijn woning geplaatst. Voorts zijn er roosters in de tuinkast aangebracht. Toch maakt VvE bezwaar. De VvE wijst de appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
op het huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
en vordert verwijdering van de installatie en terugbrenging in de oude staat van de tuinkast, en wel op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
.

Splitsingsakte regelt toestemming VvE

Iedere eigenaar van een appartement heeft te maken met een VvE, de vereniging van eigenaren, waarvan de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
zijn vastgelegd in de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
. Dat is de notariële  akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
waarmee de verschillende appartementen in een gebouw worden gesplitst. In de splitsingsakte wordt vrijwel altijd verwezen naar een modelreglement Een standaardmodel voor een splitsingsreglement.
» Meer over modelreglement
modelreglement
. De VvE behartigt de belangen van de eigenaren van alle appartementen tezamen. Het doel van de VvE is de gezamenlijke eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van het gesplitste pand zo efficiënt mogelijk te regelen; de VvE stelt hiertoe vaak ook huisregels op (het huishoudelijk reglement). In de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement is onder meer opgenomen voor welke handelingen een eigenaar toestemming van de VvE nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanbrengen van zaken aan het uitpandige gedeelte van de woning zoals een schotelantenne of een bloembak, maar ook voor zaken in de woning die hinder kunnen opleveren zoals het gebruiken van een airconditioning of het houden van huisdieren.

Hof: zeer geringe hinder airco, toch onrechtmatige plaatsing

Tussen partijen staat niet ter discussie dat appartementseigenaar de airco-installatie en de roosters zonder toestemming van de VvE heeft geplaatst. De advocaat van de eigenaar stelt echter dat de plaatsing van de airco in de tuinkast geen hinder oplevert, danwel veel minder hinder oplevert dan in de oorspronkelijke situatie (waarin midden in de tuin een compressor en een ventilator stonden). Het Hof oordeelt echter dat het niet relevant is of de oplossing van de eigenaar niet of nauwelijks hinder lijkt op te leveren. Hoewel het maken van bezwaar door de VvE in dat geval enigszins onredelijk voorkomt, staat de VvE volgens het Hof toch in haar recht. Hinder of niet, de eigenaar heeft de door hem gekozen oplossing gerealiseerd zonder toestemming te vragen aan de VvE, aldus het Hof. En dat is onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. De appartementseigenaar zal wellicht goede bedoelingen hebben gehad, maar ook over goede bedoelingen moet vooraf worden overlegd met de VvE.

Wijzigingen aan uiterlijk appartement? Vraag toestemming!

Uit de uitspraak blijkt hoe belangrijk het is om voorafgaande toestemming te vragen van de VvE voor het aanbrengen van wijzigingen aan het uiterlijk van de woning of voor zaken die hinder opleveren. Het op eigen houtje zaken aanbrengen zonder toestemming van de VvE komt voor risico van de eigenaar. Wel is het zo dat als de VvE ten onrechte geen toestemming verleent, er door een vereniging van eigenaren advocaat bij de rechter een vervangende machtiging kan worden gevraagd.

More in VvE
Meerderheidseigenaar binnen de VvE wint niet altijd

Binnen een vereniging van eigenaren (VvE) kan het voorkomen dat één eigenaar de meerderheid van de stemrechten heeft. Deze eigenaar...

Close