3 min lezen

Vrouw verduistert € 500.000: echtgenoot hoofdelijk aansprakelijk?

NL

Een werkneemster verduisterde ruim € 500.000 bij haar werkgever. Zij wordt veroordeeld tot terugbetaling van dit gehele bedrag. En terecht! Maar kan de werkgever ook verhaal halen bij de echtgenoot van de werkneemster? Kan de echtgenoot hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
 aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zijn vrouw heeft aangericht? De rechter beoordeelde of er sprake was van hoofdelijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma licht dit opmerkelijke vonnis toe.

 

Grondslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid

In deze procedure had de werkgever de echtgenoot (hierna: gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
) in een procedure aangesproken tot hoofdelijke terugbetaling van de schade die de vrouw had aangericht. Primair deed de werkgever een beroep op de tussen de vrouw en gedaagde bestaande algehele gemeenschap van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
. Subsidiair beriep hij zich op een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. En tot slot zou er sprake zijn van ongerechtvaardigde verrijking Ongerechtvaardigde verrijking kan leiden tot schadevergoeding gelijk aan de verrijking.
» Meer over ongerechtvaardigde verrijking
ongerechtvaardigde verrijking
door gedaagde.

Aansprakelijkheid wegens gemeenschap van goederen?

Hoofdregel bij de algehele gemeenschap van goederen is dat alle goederen van de echtgenoten tot die gemeenschap behoren. Ook alle schulden van de echtgenoten vallen in die gemeenschap (artikel 1:94 lid 1 en 2 BW). De kantonrechter overweegt dat de schuld van € 500.000 volgens deze hoofdregel in beginsel in de gemeenschap valt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid huwelijkse gemeenschap

Maar is er ook sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid? Op grond van artikel 1:85 BW zijn beide echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de ten behoeve van de gewone gang van huishouding aangegane verbintenissen. De verduistering van de gelden is geen activiteit die valt onder de gewone gang van de huishouding. Dit betekent dat uitsluitend degene die de gelden heeft verduisterd door de werkgever kan worden aangesproken. Gedaagde is dus niet op grond van zijn huwelijkse gemeenschap aansprakelijk.

Is er sprake van onrechtmatige daad door gedaagde?

Dan de vraag of er sprake is van onrechtmatige daad. Volgens de werkgever heeft gedaagde onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
en onzorgvuldig gehandeld, omdat hij wist, althans behoorde te weten, dat er binnen de gemeenschappelijke huishouding structureel hoge aanvullende bedragen binnenkwamen. De werkgever verwijt gedaagde dat hij hier (lees; de verduistering) niets aan heeft gedaan. De rechter meent dat niet is aangetoond dat gedaagde op de hoogte van de verduistering was. Bovendien deed zijn vrouw de administratie dus heeft hij de extra inkomsten niet opgemerkt.

Aansprakelijk wegens ongerechtvaardigde verrijking

Wel acht de rechter dat gedaagde ongerechtvaardigd is verrijkt door de verduistering. Verarming van de werkgever staat vast. De verduisterde bedragen zijn in het vermogen van de vrouw en gedaagde terechtgekomen, en dus is gedaagde verrijkt ten koste van de werkgever. Dit betekent echter niet dat gedaagde aansprakelijk kan worden gehouden voor het totale bedrag van de verduistering. Enkel het bedrag waarvan gedaagde (daadwerkelijk) profijt heeft ondervonden. Dat blijkt € 85.000 te zijn. De rechter veroordeelt gedaagde dan ook hoofdelijk tot terugbetaling van dit bedrag aan de werkgever.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence