4 min lezen

Man dwingt zijn ex-vrouw via de rechter tot levering van de verkochte woning

NL

Het kan gebeuren dat je naar de rechter moet om medewerking aan de levering van een huis af te dwingen. De rechter kan in dat geval bepalen dat zijn uitspraak in de plaats treedt van de vereiste medewerking van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
. Die wederpartij, koper of verkoper, heeft uiteraard wel de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in beroep te gaan, al geldt er in dat geval een uitzonderlijk vereiste. Advocaat vastgoedrecht Thomas van Vugt licht toe.

 

Ex-man vordert medewerking ex-vrouw verkoop woning

In een zaak die recent leidde tot een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch, vorderde de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
dat zijn ex-partner zou worden veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de echtelijke woning. De rechtbank had in eerste aanleg de vorderingen toegewezen en tevens bepaald dat het eindvonnis in de plaats treedt van de leveringsakte (die de vrouw dus niet wilde tekenen). De vrouw ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Hoger beroep moet worden ingeschreven in rechtsmiddelenregister

Bij de behandeling van het hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
bleek dat de vrouw het hoger beroep niet tijdig had ingeschreven in het rechtsmiddelenregister. De sanctie hierop is niet-ontvankelijkheid, tenzij het beroep ziet op andere delen van de uitspraak dan de bepaling van de rechter dat het vonnis in de plaats treedt van de leveringsakte (bijvoorbeeld als de rechter tevens een uitspraak over alimentatie had gedaan). Deze uitzondering deed zich hier niet echter voor, dus de vrouw werd door het hof niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
verklaard in haar hoger beroep.

Uitspraak rechter in de plaats van leveringsakte

Wat was hier precies aan de hand? Eerst kort de uitspraak van de rechtbank. Bij de (ver)koop van een registergoed (zoals bijvoorbeeld een huis) heb je vanzelfsprekend de medewerking van de eigenaar nodig. Hij moet namelijk de leveringsakte tekenen (dit is de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
die zorgt dat de eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
overgaat). Maar wat als de eigenaar weigert mee te werken aan de levering terwijl hij hiertoe (uit hoofde van een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
of echtscheidingsconvenant) wel verplicht is? In dat geval kan de schuldeiser de rechter verzoeken een uitspraak te doen welke in de plaats van die akte zal treden. De rechter verleent dus als het ware de vereiste medewerking in plaats van de weigerachtige schuldenaar. Dit noemen we reële executie tot het verrichten van een rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
.

Inschrijving rechtsmiddel op straffe van niet-ontvankelijkheid

Een uitspraak waarin de rechter heeft bepaald dat deze in de plaats treedt van de leveringsakte van een huis kan vervolgens in het kadaster worden ingeschreven en dan is overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van de woning aan de schuldeiser een feit. Als de schuldenaar in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter, dan moet hij binnen 8 dagen na het instellen van het beroep hiervan aantekening laten maken in het rechtsmiddelenregister. Doet hij dat niet, dan is zijn hoger beroep niet-ontvankelijk en zal het beroep niet worden behandeld. De achtergrond van deze strikte bepaling is de bescherming van de rechtszekerheid en om de betrouwbaarheid van de openbare registers zoveel mogelijk te waarborgen. Een advocaat zal dus deze bijzondere formele eisen dus goed in de gaten moeten houden.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence