Geen rechtsverwerking door stilzitten VvE

Een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
verhuurt al jaren in strijd met de spitsingsakte zijn parkeerplaats aan een derde. De VvE wil nu een einde maken aan deze situatie. Heeft de VvE zijn rechten verspeeld door deze situatie langdurig te laten bestaan? De kantonrechter oordeelde in een recente uitspraak van niet. Het enkel stilzitten van de VvE betekent nog niet dat de VvE met een onrechtmatige situatie heeft ingestemd, aldus de Kantonrechter. Advocaat Hidde Reitsma legt uit. 

 

Wat is rechtsverwerking?

Als een onrechtmatige situatie een tijd lang wordt gedoogd, kan de vraag oprijzen of er op een gegeven moment niet sprake is van rechtsverwerking. Rechtsverwerking wil zeggen: het verlies van een recht (bv. een vorderingsrecht), terwijl dit recht strikt genomen nog niet is verjaard. In juridisch opzicht wordt rechtsverwerking vorm gegeven aan de hand van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
: het kan op enig moment in strijd zijn met de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid om vordering nog geldend te maken jegens een persoon of partij.

Wanneer is sprake van rechtsverwerking?

Uitgangspunt is dat van rechtsverwerking slechts sprake kan zijn indien de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Enkel tijdsverloop levert in het algemeen geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Hiervoor is meer nodig, namelijk een gedraging van de schuldeiser, die onder omstandigheden echter ook in een nalaten kan bestaan. Deze gedraging of dat nalaten dient bij de schuldenaar een zodanig vertrouwen te hebben opgewekt of zijn positie zodanig onredelijk te hebben verzwaard, dat de schuldeiser in redelijkheid geen beroep meer kan doen op dat ingeroepen recht.

Verhuren parkeerplaats in strijd met splitsingsakte

In deze kwestie ging het om het volgende. De appartementseigenaren van een complex in Bergen op Zoom zijn tevens eigenaar van één of meer van deze parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage. Het bestuur van de VvE, de vereniging van eigenaren heeft op enig moment geconstateerd dat een aantal eigenaars, onder wie eigenaar X, zonder toestemming van de VVE parkeerplaatsen verhuurt aan mensen die niet in het complex wonen. Dit is in strijd met de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
en het huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
.

Besluit VvE vernietigbaar vanwege rechtsverwerking?

In een ledenvergadering wordt vervolgens besloten om geleidelijk een einde te maken aan deze onrechtmatige situatie. X is het niet eens met dit besluit en schakelt een advocaat in. De advocaat verzoekt de kantonrechter om het VvE besluit te vernietigen. Het besluit is volgens X in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, en er zou sprake zijn van rechtsverwerking.

Stilzitten levert geen rechtsverwerking op

De kantonrechter wijst het verzoek om het besluit van de VvE te vernietigen af. De VvE wist tot 1,5 jaar geleden niet dat X de parkeerplaats aan een externe derde verhuurde. De kantonrechter stelt dat er geen omstandigheden zijn aangevoerd waardoor X er gerechtvaardigd op had mogen vertrouwen dat de VvE –stilzwijgend- met de situatie instemde. Om rechtsverwerking aan te nemen is enkel tijdsverloop of stilzitten (niet in actie komen) onvoldoende.

Advocaat civiel recht Amsterdam

Soms kan een langdurige gedoogsituatie wel degelijk leiden tot het verlies van rechten (= rechtsverwerking). Documentatie zoals e-mails en verklaringen zijn dan wel vereist om te onderbouwen dat een situatie met wetenschap van een rechthebbende is gedoogd.  Uiteraard gelden voor vorderingen zoals de betaling van een geldsom ook verjaringstermijnen. Heeft u vragen over rechtsverwerking of over (mogelijke verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
van) claims uit een ver verleden, neemt u dan gerust contact op.

More in Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht
Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Beroep financier op eigendomsvoorbehoud slaagt niet

Onlangs deed de rechtbank Haarlem uitspraak in een zaak tussen een importeur van auto's (Hyundai) en de koper van een...

Close