Meest recente versie beslagsyllabus (augustus 2014)

De rechtspraak heeft in augustus 2014 een geactualiseerde versie van de beslagsyllabus gepubliceerd. De meest recente versie is onder meer verrijkt met een passage over derdenbeslag Beslag onder een partij die buiten de rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar staat, zoals bijvoorbeeld een bank. Derdenbeslag raakt hetgeen de derde is verschuldigd aan de beslagene.
» Meer over derdenbeslag
derdenbeslag
bij vormerkung (inschrijving van een koopovereenkomst van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
, waardoor na de ingeschreven koop gelegd beslag op dat goed niet aan de koper kan worden tegengeworpen). Voorts is een uitgebreide paragraaf opgenomen over bewijsbeslag Bewijsbeslag is een vorm van conservatoir beslag met als doel bewijs veilig te stellen.
» Meer over bewijsbeslag
bewijsbeslag
, naar aanleiding van ontwikkelingen in de jurisprudentie. Advocaat beslag- en executierecht Hidde Reitsma geeft een toelichting.

 

Derdenbeslag bij Vormerkung

De inschrijving van een koop in het kadaster maakt een beslag op het betreffende goed in feite nutteloos. Juist omdat er in de situatie van een ingeschreven koop een koper is gevonden (en dus op korte termijn een transactie plaatsvindt), en de identiteit van die koper – die aan de eigenaar de koopsom moet betalen – ook bekend is, wordt in de praktijk vaak derdenbeslag gelegd onder die koper. Omdat vaak ook nog een hypotheek moet worden afgelost, leverde dit in de praktijk wel problemen op. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 12 juli 2013 beslist dat derdenbeslag onder de koper  niet in strijd is met de regels van de vormerkung De inschrijving van een koopovereenkomst van een registergoed in openbare registers.
» Meer over vormerkung
Vormerkung
, en dus gewoon mogelijk is.

Beslagsyllabus beoogt beslagmogelijkheden onder koper te beperken

De laatste beslagyllabus beoogt paal en perk te stellen aan de belagmogelijkheden onder de koper. De syllabus – die geen wet is, maar slechts als richtlijn heeft te gelden – bepaalt dat de voorzieningenrechter zal moeten meewegen dat “derdenbeslag niet alleen de werking van de Vormerkung volledig frustreert, maar in de regel ook uiteindelijk geen doel kan treffen. Immers de koper kan de koopsom niet onder de notaris storten omdat hij deze voor de beslaglegger onder zich dient te houden. Dat is een beletsel dat van de zijde van de schuldeiser is opgekomen en hem kan worden toegerekend en leidt daarom tot schuldeisersverzuim Als de schuldeiser belet dat een verbintenis wordt nagekomen door een schuldenaar.
» Meer over schuldeisersverzuim
schuldeisersverzuim
(art. 6:58 BW). De koper kan dan op grond van art. 6:60 BW
vorderen dat hij van zijn verplichting wordt bevrijd. Tegelijk zal deze situatie ertoe leiden dat de verkoper niet vrij van hypotheken en beslagen kan leveren, hetgeen in de regel (in of buiten rechte) tot ontbinding van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
zal leiden. In beide gevallen treft het beslag uiteindelijk geen doel omdat de vordering van de beslagdebiteur op de koper vervalt, hoewel er mogelijk wel een vermogensbestanddeel (de overwaarde) was waarop verhaal mogelijk was.”

Syllabus: voorzieningenrechter beoordelen of beslaglegger misbruik van recht maakt

De syllabus bepaalt nu dat de voorzieningenrechter met inachtneming van alle omstandigheden van het geval zal moeten beoordelen of de beslaglegger misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
in de zin van art. 3:13 BW zou maken als hij het beslag zou leggen. Als hij geen redelijk belang bij de beslaglegging heeft en deze slechts schade (in de relatie tussen en dus bij de verkoper en koper en de verkoper) oplevert, is dat grond het verlof te weigeren.

Voorontwerp wetsvoorstel aanpassing Vormerkung bij beslag

Overigens is inmiddels een voorontwerpt van ene wetswijziging op dit punt tot stand gekomen. Dat voorstel beoogt het mogelijk te maken dat de koper ondanks het beslag zijn recht op daadwerkelijke nakoming (levering van het gekochte, tegen betaling van de koopsom) te effectueren. Daarom is voorgesteld de koper in geval van Vormerkung, ondanks een na de Vormerkung onder hem gelegd beslag, toe te staan de koopsom bevrijdend te kunnen betalen onder de notaris.

Meer in Procesrecht
Schadevergoeding ondanks ontbreken aannemingsovereenkomst
Verschoningsrecht, geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim: zo zit het!

Getuigen die in rechtszaken worden gehoord zijn in principe tot beantwoording van de vragen verplicht. In een aantal situaties heeft...

Sluiten