Rechter geeft incassobureau ervan langs

De kantonrechter in Maastricht heeft in een recent en uiterst lezenswaardig vonnis (de gemachtigde van) Direct Pay uit Barendrecht ervan langs gegeven. In de toelichting op het vonnis heeft de rechtspraak het over een “extreem voorbeeld” en dat Direct Pay een “halt [is] toegeroepen”.  Advocaat Thomas van Vugt, specialist in procesrecht, bespreekt het vonnis.

Gedaagde laat verstek gaan, vordering Direct Pay toegewezen

Direct Pay had in deze zaak in november 2016 dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
uitgebracht tegen een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
die een schuld zou hebben van ongeveer € 3.500,- aan een inmiddels gefailleerde telefoonmaatschappij. Die maatschappij zou de vordering – die uit diverse in 2014 en begin 2015 gestuurde facturen zou blijken – aan Direct Pay hebben overgedragen (gecedeerd). De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
liet echter verstek gaan, waarna de kantonrechter die in eerste instantie vonnis wees de vordering heeft toegewezen.

Vordering bleek niet te zijn gecedeerd

Toen de gedaagde kennis kreeg van het vonnis, heeft hij een jurist ingeschakeld. Die kwam er al snel achter dat het grootste deel van de vordering van de telefoonmaatschappij (behalve ongeveer € 160,-) nooit aan Direct Pay was gecedeerd, maar bovendien dat de directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van de telefoonmaatschappij al in maart 2014 schriftelijk (via e-mail) aan de gedaagde had kenbaar gemaakt dat de schuld was kwijtgescholden.

Vordering blijkt kwijtgescholden, Direct Pay vecht door

De gemachtigde van de gedaagde heeft toen contact gezocht met de gemachtigde van Direct Pay, hem een concept van de verzetdagvaarding gestuurd en aangegeven dat de verzetprocedure beter voorkomen kon worden. Direct Pay wilde daar echter niet van weten, en wilde haar vordering maar met een klein bedrag verminderen. Daarop heeft de advocaat van oorspronkelijke gedaagde haar verzetdagvaarding uitgebracht.

Kantonrechter maakt korte metten met verzetvonnis

Meteen nadat de oorspronkelijke gedaagde verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
had ingesteld heeft Direct Pay haar vorderingen, zoals de kantonrechter dat noemde “op curieuze wijze ingeslikt”. Dat deed zij, aldus nog steeds de kantonrechter, “onder invloed van het vlammende verzetsexploot”. Direct Pay heeft haar vorderingen op geen enkel onderdeel gehandhaafd, maar verwijt de gedaagde wel dat hij niet eerder verweer had gevoerd, omdat Direct Pay dan “haar mind [had] kunnen opmaken” en de procedure had kunnen intrekken. De kantonrechter maakt vervolgens korte metten met het verzetvonnis:

“Gebleken is dat zij het er zonder enige redelijke feitelijke basis op gewaagd heeft met een gebrekkig dossier en een onduidelijk perspectief zowel buiten rechte als in rechte incasso van een volstrekt onzekere vordering na te jagen. Omdat [opposerende partij] om onduidelijke reden in eerste aanleg verstek liet gaan, én omdat de kantonrechter die op 18 januari 2017 vonnis wees, de in een uiterst oppervlakkig jasje gestoken vordering ambtshalve slechts op een enkel gebrek kon betrappen, kwam Direct Pay er toen nog grotendeels zonder kleerscheuren van af. De munitie die [opposerende partij] echter in verzet in reserve bleek te hebben, was voldoende om het wankele bouwwerk waar de vordering van Direct Pay op steunde, omver te blazen. Het hoeft vervolgens geen verbazing te wekken dat zij de strijd al direct in tweede ronde opgaf.”

Direct Pay al eerder strijd met Maastrichtse kantonrechter

Direct Pay en haar gemachtigde kregen het al eerder aan de stok met dezelfde kantonrechter. In het hier besproken vonnis overwoog de kantonrechter al:

“Het is niet voor het eerst dat de Maastrichtse kantonrechter moet vaststellen dat aan zo’n dossier van Direct Pay of aan de bewerking daarvan van alles mankeert. Dat leidt in diverse gevallen tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van vorderingen, zeker in gevallen waarin een gedaagde beslagen ten ijs komt en een soms wat al te oppervlakkige benadering van de eisende partij doorprikt.”

‘Een vordering via een nietszeggend exploot’

En dezelfde kantonrechter oordeelde in 2014 in drie vonnissen (klik hier, hier en hier) dat Direct Pay “elementaire regels van behoorlijke procesvoering” schendt met een “onvoldragen presentatie van een vordering via een nietszeggend exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
”. Maar ook in 2009 (klik hier) en eerder dit jaar (klik hier) werd (deze gemachtigde van) Direct Pay door dezelfde kantonrechter op de vingers getikt. Een kantonrechter kan dat echter alleen doen als er inhoudelijk verweer wordt gevoerd.

Laat geen verstek gaan maar voer verweer!

Als een gedaagde verstek laat gaan, dan toetst de rechter namelijk alleen maar of de vordering hem onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
of ongegrond voorkomt. Een integrale toetst vindt dus niet plaats. Het loont dus altijd – zo blijkt uit het voorgaande – om verweer te voeren als een vordering van een incassobureau niet klopt. Als de gedaagde niet verschijnt, dan is het lastig om daardoorheen te prikken. Maar als de gedaagde wel verschijnt, dan is dat anders, zo blijkt uit dit vonnis.

Conclusie: onderbouw de vordering altijd

Het Maastrichtse vonnis is niet alleen een les voor gedaagden om – als ze het met een vordering niet eens zijn – altijd verweer te voeren, maar vooral ook voor eisers. Zelfs bij op het oog eenvoudige zaken, die voor de advocaat van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
vanzelfsprekend lijken, is het van belang om helder uiteen te zetten waarop de vordering is gebaseerd (de grondslagen) en waarom die moet worden toegewezen. Ook voor de hand liggende zaken als verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
, wanneer het is ingetreden en waarom moet altijd netjes uiteen worden gezet. Als dat niet gebeurt, dan kan dat leiden tot een (gedeeltelijke) afwijzing, of soms zelfs tot een hogere proceskostenveroordeling dan normaal.

More in Procesrecht
Advocaat Amsterdam
Het bedienen van een mobiele telefoon in autohouder mag niet: boete terecht opgelegd

Sinds een aantal jaren is het verboden je mobiele telefoon vast te houden tijdens het besturen van een motorvoertuig. Veel...

Close