3 min lezen

procesrecht

Lennard Noordzij
Lennard Noordzij
Neem contact op

Burgerlijk procesrecht

Het burgerlijk procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de wijze van procederen, procestermijnen, de formele eisen die aan processtukken worden gesteld et cetera. De belangrijkste wetten in het procesrecht zijn het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie.

Verder zijn de (rol)reglementen die door de rechtbanken en gerechtshoven zelf worden opgesteld zeer relevant: in deze regelingen wordt de feitelijke gang van zaken rond procedures geregeld. Denk aan vereisten met betrekking tot indiening van stukken, regels over uitstel van zittingen en andere “huisregels”.

Kantonrechter of rechtbank

Vroeger was de kantonrechter nog een zelfstandig gerecht, maar tegenwoordig maakt de kantonrechter onderdeel uit van de rechtbank. Het hangt van de aard en het financiële belang af van de zaak welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil. De kantonrechter behandelt geschillen betreffende geldvorderingen tot € 25.000 en alle arbeidsrechtelijke geschillen, huurgeschillen en geschillen betreffende consumentenkoop.

Overige geschillen moeten bij de rechtbank worden ingediend. Bij de kantonrechter is de vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht, bij de rechtbank wel.

Dagvaardingsprocedure

In het civiele recht kunnen zaken met een dagvaarding of een verzoekschrift worden ingeleid. De meeste civiele zaken worden echter ingeleid met een dagvaarding. Deze procedure heet dan ook de dagvaardingsprocedure.

In een dagvaarding vermeldt de eiser wat hij vordert, van wie en waarom (de onderbouwing). Een  dagvaarding wordt doorgaans door een advocaat of jurist opgesteld. Een gerechtsdeurwaarder betekent de dagvaarding vervolgens aan de gedaagde partij. In de dagvaarding staat wanneer de gedaagde moet verschijnen, bij welke rechter en welke locatie.

Bodemprocedure

Nadat de eiser een gedaagde bij dagvaarding heeft opgeroepen om te verschijnen voor de rechter, wordt de zaak “aanhangig gemaakt” op een rolzitting. Op deze zitting wordt een nadere datum bepaald waarop de gedaagde een conclusie van antwoord (= verweer) kan indienen. Na deze schriftelijke ronde volgt meestal een zitting waarbij partijen aanwezig zijn (met hun advocaten). Tijdens deze “comparitie van partijen” kan de rechter nadere vragen stellen en kunnen partijen hun standpunten mondeling toelichten.

Soms wordt deze procedure ook aangegrepen om te kijken of er een schikking mogelijk is. Na deze zitting volgt een (tussen)vonnis of krijgen partijen de gelegenheid om in een tweede conclusiewisseling schriftelijk op elkaars standpunten te reageren.

Een bodemprocedure eindigt met een vonnis.

Kort geding

Een kort geding procedure kan uitkomst bieden bij een geschil waarbij niet op de uitkomst van een (langdurige) bodemprocedure kan worden gewacht. Denk aan een verbod op het uitbrengen van een lasterlijk artikel in een tijdschrift of het verbod om een gebouw te ontruimen. Er is dus altijd een spoedeisend karakter vereist.

Een rechter in kort geding heet een voorzieningenrechter. Een voorzieningenrechter kan in principe alleen “voorlopige voorzieningen” treffen zoals een verbod of een gebod om iets te doen of na te laten. Onder omstandigheden kan ook een (voorschot op) een geldvordering worden toegewezen. Tegen een kort geding vonnis staat hoger beroep open.

Hoger beroep

Hoger beroep, ook wel appèl genoemd, is de procedure waarbij een rechtszaak geheel opnieuw wordt beoordeeld door een hogere rechter. Hoger beroep staat tegen het merendeel van de vonnissen open, mits het financieel belang hoger is dan € 1750,-. De appèltermijn is drie maanden. Bij vonnissen in kort geding is de termijn verkort tot één maand.

Het hoger beroep in civiele zaken wordt behandeld door het (gerechts)hof. Een vonnis in hoger beroep wordt een arrest genoemd. Voor hoger beroep is de inschakeling van een advocaat altijd vereist.

Advocaat procesrecht

De procesadvocaten van AMS hebben door jarenlange ervaring met verschillende procedures grote kennis van het civiele procesrecht. Of het nu een algemene procedure bij de rechtbank of een meer specialistische rechtszaken zoals incassoprocedures of procedures bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof betreft, bij AMS Advocaten ben je altijd aan het juiste adres.

Nieuws-
brief

Ravel Residence