3 min lezen

hoger beroep

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Hoger beroep instellen tegen vonnis

Als u het niet eens bent met een uitspraak (beschikking of vonnis) van de kantonrechter of rechtbank in uw zaak, kunt u (als appellant) in de meeste gevallen in hoger beroep gaan. In hoger beroep wordt een zaak opnieuw inhoudelijk bekeken door een rechter van het gerechtshof. Hoger beroep kan alleen worden ingesteld met behulp van een advocaat en indien een zaak een financieel belang heeft van meer dan € 1.750,-.

Zo ga je in hoger beroep

Hoger beroep in een dagvaardingsprocedure wordt ingesteld door een appeldagvaarding uit te reiken aan de wederpartij (de geïntimeerde) en toe te sturen aan het gerechtshof. In een verzoekschriftprocedure wordt hoger beroep ingesteld door het toesturen van een appelrekest aan het gerechtshof. De termijn waarbinnen hoger beroep kan worden ingesteld is in principe drie maanden en vangt aan op de eerste dag na de dag van de uitspraak. Bij hoger beroep tegen een uitspraak in kort geding is de termijn vier weken.

Appeldagvaarding en memorie van grieven

In de appeldagvaarding wordt het gerechtshof gevraagd om de uitspraak van de rechter (gedeeltelijk) te vernietigen. Advocaat van de appellant hoeft nog niet toe te lichten waarom de uitspraak niet geaccepteerd wordt. De advocaat licht toe waarom de uitspraak van de rechter in de dagvaardingsprocedure vernietigd moet worden in een memorie van grieven. Als reactie hierop wordt door de advocaat van geïntimeerde een memorie van antwoord ingediend.

Vijf mogelijkheden na schriftelijke ronde

Na de schriftelijke ronde zijn er vijf mogelijkheden:

1. het gerechtshof nodigt beide partijen uit voor een zitting om extra informatie te leveren;

2. een van de advocaten verzoekt het gerechtshof om een mondelinge toelichting te geven tijdens een zitting (pleidooi);

3. er wordt een tussenbeslissing gegeven door het gerechtshof waarin wordt gevraagd om extra bewijs (bijvoorbeeld het horen van getuigen of deskundigen);

4. het gerechtshof geeft een voorlopig oordeel over de zaak en stelt de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing te komen (een schikking);

5. het gerechtshof doet naar aanleiding van de schriftelijke ronde een einduitspraak (eindarrest).

Mediation, schikking of uitspraak

Bij hoger beroep in een verzoekschriftprocedure dient de advocaat van appellant al bij het indienen van het appelrekest toe te lichten waarom deze het niet eens is met de uitspraak. De geïntimeerde is in deze procedure niet verplicht schriftelijk te reageren en kan volstaan met een mondelinge reactie tijdens de zitting. Tijdens de zitting onderzoekt het gerechtshof met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

Hoger beroep (deels) gegrond of ongegrond

De hoger beroep-procedure eindigt, indien partijen niet tot een schikking zijn gekomen, door een uitspraak (beschikking of arrest) van het gerechtshof waarin het beroep gegrond of ongegrond wordt verklaard. Indien het beroep gegrond wordt verklaard, wordt de uitspraak van de rechter vernietigt en doet het gerechtshof zelf een nieuwe uitspraak. Indien het beroep deels gegrond wordt verklaard, blijft de uitspraak van de rechter in eerste aanleg voor een gedeelte in stand. Bij een ongegrondverklaring wordt de uitspraak van de rechter in de eerste aanleg bekrachtigd.

Veroordeling in de proceskosten

Het gerechtshof kan verder nog bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. De einduitspraak laat vaak een lange tijd op zich wachten, dus houdt hier rekening mee.

Indien u het niet eens bent met het eindarrest is er de mogelijkheid in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Nieuws-
brief

Ravel Residence