2 min lezen

vrijwaring

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

In vrijwaring oproepen

Een vrijwaringsprocedure is een bijzondere procedure die parallel loopt met een hoofdprocedure. De procedure houdt in dat een gedaagde partij een derde in een reeds aanhangige rechtszaak kan betrekken. Dit heet “in vrijwaring oproepen”. Het doel is om bij een veroordeling direct de schade op de in vrijwaring opgeroepen derde te verhalen.

Schadevergoeding vorderen

De aanleiding voor het gros van de civiele procedures is schade. Iemand heeft schade geleden en vordert schadevergoeding van de persoon die aansprakelijk is voor deze schade (de schuldenaar). Als de aansprakelijkheid van de schuldenaar vast komt te staan, dan wordt hij in principe veroordeeld om de schade aan de benadeelde vergoeden.

Doorleggen schade aan derde

De schuldenaar kan de schade soms doorleggen naar een andere partij. Bijvoorbeeld naar een verzekeringsmaatschappij waarbij hij zich tegen de schade heeft verzekerd. Maar ook bijvoorbeeld als de schade eigenlijk is veroorzaakt door een ander. Bijvoorbeeld door een onderaannemer die een fout heeft gemaakt waarvoor de hoofdaannemer (jegens de opdrachtgever) aansprakelijk is. Of als de schuldenaar iets heeft gedaan of nagelaten (hetgeen tot schade heeft geleid) op onjuist advies van een deskundige.

Derde in vrijwaring oproepen

De schuldenaar heeft in zo een geval twee mogelijkheden. Hij kan na afloop van de hoofdprocedure een aparte procedure beginnen tegen de betreffende derde. Of zijn advocaat kan tijdens de hoofdprocedure een beroep op vrijwaring doen. Dit beroep op vrijwaring wordt bij incidentele vordering ingesteld. Deze incidentele vordering moet gedaan worden direct nadat de schuldenaar zelf is gedagvaard (voordat hij verweer voert). Een vrijwaringsverzoek kan niet later in de procedure of pas in hoger beroep worden ingesteld.

Advocaat bij vrijwaringsverzoek

Indien de vordering tot het oproepen van een derde goed is opgesteld zal de rechtbank die meestal wel toewijzen. Tegen een afwijzende beslissing staat geen hoger beroep open. Als vrijwaring wordt toegestaan, moet de schuldenaar de derde oproepen bij dagvaarding. Er gaan vervolgens twee aparte procedures lopen: de hoofdprocedure en de vrijwaringsprocedures. Vanwege hun verknochtheid worden ze vaak gezamenlijk behandeld.

Nieuws-
brief

Ravel Residence