3 min lezen

schorsing en royement lid vereniging

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Vereniging

Nederland is een land van samenwerkingsverbanden. Er staan meer dan 140.000 verenigingen ingeschreven bij de KvK. Denk bijvoorbeeld aan de sportvereniging, omroepvereniging of buurtvereniging. Er zijn landelijk opererende verenigingen met een grote schare betalende leden en een brede doelstelling (zoals de KNVB), maar ook kleine verenigingen die zich met een beperkt doel bezig houden, bijvoorbeeld het behoud van een monument.

Verbod winstverdeling

Volgens de wet is een vereniging een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. De vereniging mag geen commercieel doel hebben maar kan wel winst maken. Maar het is niet toegestaan deze winst te verdelen onder de leden. De winst zal moeten worden aangewend ten behoeve van het doel van de vereniging.

Informele of formele vereniging

De wet maakt onderscheid tussen een informele en een formele vereniging. Een formele vereniging wordt bij notariële akte opgericht; een informele vereniging niet. Een informele vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid en het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vereniging. Dit is anders bij een formele vereniging – ook wel vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genoemd.

Algemene Ledenvergadering

Een vereniging kent geen aandeelhouders maar leden. Personen zijn door middel van een lidmaatschap lid van een vereniging. Aan een lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden die vaak in de statuten zijn beschreven. Tegenover de (al dan niet stoffelijke) voordelen van het lidmaatschap staat meestal de verplichting om contributie te betalen. De leden zijn vertegenwoordigd in één orgaan, de Algemene Ledenvergadering (ALV) genoemd. De ALV beslist over benoeming van het bestuur, statutenwijziging en goedkeuring van de jaarbalans. Ieder lid heeft één stem.

Bestuur en besluitvorming

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Als de statuten niet anders bepalen, wordt het bestuur van de vereniging uit de leden benoemd door de ALV. De ALV is ook bevoegd bestuurders te ontslaan en te schorsen. Het bestuur kent in ieder geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk. Een lidmaatschap kan daarom niet zomaar worden overgedragen aan een ander. Een lidmaatschap eindigt in de volgende situaties. Ten eerste zal het lidmaatschap eindigen als het lid komt te overlijden. Daarnaast kan het lidmaatschap door het lid of de vereniging worden opgezegd. Een lid kan altijd opzeggen maar zal meestal een opzegtermijn in acht moeten nemen. De vereniging kan alleen opzeggen in gevallen die in de statuten staan beschreven of als een lid niet meer aan de vereisten van de vereniging voldoet. Ook kan de vereniging een lidmaatschap opzeggen als niet redelijkerwijs van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Over die behoorlijk vage regel wordt regelmatig geprocedeerd.

Royement van lid vereniging

Het bestuur kan leden schorsen of ontzetten (royeren). Een lid royeren mag alleen als er sprake is van benadeling van de vereniging zelf die onredelijk is. Een geroyeerd lid moet door de vereniging schriftelijk worden bericht op welke gronden het royement berust. Als een lid het niet eens is met het besluit, kan hij gebruik maken van de beroepsprocedure bij de vereniging zelf. Blijft het besluit in stand, dan kan het lid via een advocaat naar de rechter stappen.

Er kan sprake zijn van nietigheid als het besluit in strijd is met de wet of de statuten is genomen. Als het besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid tot stand is gekomen dan kan er sprake zijn van vernietigbaarheid.

Schorsing van lid vereniging

Gedurende de royementsprocedure is het lid van rechtswege geschorst. Schorsing als zelfstandige disciplinaire maatregel is niet in de wet geregeld. Bij grote verenigingen is de mogelijkheid om leden (tijdelijk) te schorsen meestal wel opgenomen in de statuten. Tegen een schorsingsbesluit staan dezelfde beroepsmogelijkheden open als hiervoor bij royement beschreven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence