Cessie vordering tijdens proces: wat zijn de gevolgen?

Een civiele procedure kan jaren duren. Zeker als er ook hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
is ingesteld en de hele zaak opnieuw wordt beoordeeld. In die periode kan er een verandering optreden in de hoedanigheid van de procespartijen (bv overlijden, faillissement of ontbinding). Ook kan er een verandering optreden met betrekking tot de vordering. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de vordering lopende een hoger beroep wordt gecedeerd aan een andere partij? Kan de procedure dan nog worden voortgezet? Advocaat procesrecht Hidde Reitsma legt uit.

Incassoprocedure 

In een recente rechtszaak speelde het volgende. De zaak betrof een betrekkelijk eenvoudige incassokwestie. appellant De partij die een hoger beroep instelt noemen we de appellant.
» Meer over appellant
Appellant
was in eerste aanleg door de rechtbank veroordeeld de openstaande  facturen van de crediteur te betalen. De appellant had de facturen niet betwist maar beriep zich op verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
. Dit beroep was door de rechtbank verworpen en de appellant probeerde het opnieuw bij het hof.

Overdracht vennootschap 

De advocaat van de appellant deelde op de comparitie Een zitting waar de rechter vragen aan partijen kan stellen.
» Meer over comparitie
comparitie
mede dat appellant via een aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelentransactie
was overgedragen aan een derde. Maar de vordering op de crediteur (voortvloeiend uit de appelprocedure) was gecedeerd aan Schoemaker Beheer BV. Deze cessie was nog niet aan de crediteur meegedeeld maar de advocaat zei dat hij wel een brief hiervan had. De vraag was nu of er gezien deze ontwikkelingen nog een processueel belang bij voortzetting van de zaak aanwezig was.

Werkelijk belanghebbende partij

De hoofdregel is dat het hoger beroep wordt gevoerd tussen de partijen in eerste aanleg. Dit is echter anders als de oorspronkelijke wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
niet meer als materieel belanghebbende is betrokken bij de rechtsbetrekking in geschil. In dat geval dient te worden voorkomen dat de vordering niet meer aan de oorspronkelijk eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
kan worden toegewezen omdat deze niet meer de schuldeiser is. Daarnaast dient te worden voorkomen dat de rechtverkrijgende gebonden is aan een beslissing waarop hij heen invloed heeft kunnen uitoefenen. Het is dus essentieel dat de werkelijk belanghebbende als partij aan een proces moet kunnen deelnemen.

Vordering in rechte geldend maken?

Het hof gaat ervan uit dat er sprake is van een rechtsgeldige cessie. Dit betekent dat de vordering -die het voorwerp is van de appelprocedure- tot het vermogen van Schoemaker Beheer B.V. is gaan behoren. Kan appellant deze vordering nog in rechte geldend maken? Het hof overweegt dat dit nog een optie zou zijn als er sprake was van volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
of een cessie ter incasso ten behoeve van Schoemaker Beheer B.V.. Maar dit is niet aan de orde. Evenmin heeft appellant een beroep op retrocessie gedaan.

Afwijzing bij gebrek aan belang

Het belang bij de vordering is volgens het hof dus geheel overgegaan op Schoemaker B.V. . Appellant heeft daarom geen belang meer bij de uitkomst van deze procedure. Het door appellant ingestelde hoger beroep wordt wegens gebrek aan belang afgewezen.

More in Procesrecht
Gerichtsverfahren in Niederlanden - AMS Advocaten in Amsterdam und Naarden
Ontevreden over uw rechtsbijstandsverzekeraar? U heeft recht op een second opinion door een advocaat naar keuze

AMS Advocaten wordt regelmatig benaderd door mensen die ontevreden zijn over het juridisch advies van een rechtsbijstandsverzekeraar. In zo’n geval...

Close