4 min lezen

Overeenstemming over exit, maar niet over prijs voor de aandelen? Denk aan de flitsuittreding!

NL

Sinds de invoering van de flex-BV in 2012 bestaat er een eenvoudige en snelle manier om tot een uitkoop van een aandeelhouder te komen, de zogenaamde ‘flitsuittreding’. Tot op heden is er echter nog geen enkele keer gebruik van gemaakt. Advocaat ondernemingsrecht Onno Hennis bespreekt de regeling en bepleit dat de regeling onterecht onbemind is.

Wie stelt waarde van de onderneming vast?

Onder de nieuwe regeling kunnen aandeelhouders tussen wie overeenstemming bestaat over de uitkoop van één van hen de rechter verzoeken de prijs voor de over te dragen aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
vast te stellen. De rechter kan dat hetzij zelf doen (bijvoorbeeld wanneer de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
of de aandeelhoudersovereenkomst daar een duidelijke rekenmethode voor geeft) of een deskundige aanwijzen die de waarde van de onderneming (en dus de koopprijs voor de aandelen) zal vaststellen.

Flitsuittreding nog niet toegepast

Tot op heden is de regeling nog niet toegepast. Dat zal er met name mee te maken hebben dat partijen – bijgestaan door advocaten – vaak zelf een vergelijkbare oplossing bereiken. Aandeelhouders willen vaak uit elkaar omdat er een conflict tussen hen is ontstaan. Vaak speelt er dan meer dan alleen de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van de aandelen. Soms pretendeert een aandeelhouder schade te hebben geleden als gevolg van het handelen van een andere aandeelhouder of van het bestuur. In dat soort gevallen leiden onderhandelingen soms ook tot overdracht van aandelen, maar stellen partijen (of eigenlijk hun advocaten) zelf een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
op. Er is dan geen behoefte om een rechter in te schakelen.

Situaties waarin flitsuittreding geschikt is

Echter, in sommige gevallen zullen de verhoudingen tussen de aandeelhouders wellicht veel minder oververhit zijn. De betrokkenen zijn het erover eens dat zij uit elkaar moeten, alleen bestaat er een verschil van inzicht over de te bepalen prijs. Ook lukt het partijen niet om gezamenlijk een derde aan te (laten) wijzen die de waarde van de onderneming bij wijze van bindend advies zal vaststellen. In een dergelijk geval biedt de flitsuittreding wellicht uitkomst.

Voordelen van de flitsuittreding

Er zijn enkele voordelen van de flitsuittreding. Zo zal de rechter naar billijkheid de peildatum Het omslagpunt waarop een bestuurder mogelijk onrechtmatig handelde door selectieve betalingen te verrichten voorafgaand aan faillissement.
» Meer over peildatum
peildatum
voor de waardering, de waarderingsmethode of grondslag en andere omstandigheden kunnen vaststellen, indien partijen daarover van mening zouden verschillen. Verder is snelheid gewaarborgd, omdat hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
uitgesloten is. Tot slot, zou – indien partijen dat zouden verzoeken – de waardering door de deskundige kunnen gelden als vaststellingsovereenkomst welke partijen zal binden, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen.

Gezamenlijk verzoek of geen verweer

De flitsuittreding kan dus alleen als tussen partijen overeenstemming bestaat over de uitkoop (maar niet over de prijs). Partijen kunnen zich middels een gemeenschappelijk verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
tot de rechter wenden. Dat is voornamelijk voorstelbaar als aandeelhouders zich gezamenlijk tot een advocaat of notaris wenden met het verzoek om hen te helpen bij hun ‘scheiding’. Een goede advocaat zou in dat geval partijen de mogelijkheid van de flitsuittreding ook moeten voorleggen. Een andere mogelijkheid is dat partijen wel ieder een verzoek- en verweerschrift Als er bij de rechtbank door een advocaat een verzoekschrift is ingediend, wordt de verwerende partij, de verweerder, in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen.
» Meer over verweerschrift
verweerschrift
indienen. Dan is wel vereist dat de verweerder te kennen geeft dat hij zich niet verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
tegen de uitkoop.

Advocaat bij uittreden aandeelhouder

Bent u aandeelhouder in een vennootschap waar tussen partijen overeenstemming bestaat over het vertrek van één van de aandeelhouders, maar partijen er niet uitkomen omdat zij een verschil van mening hebben over de waarde van de onderneming en dus over de uitkoopprijs? Onze ondernemingsrecht advocaten kunnen u bij staan.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence