3 min lezen

Ruzie tussen aandeelhouders: er valt wat aan te doen

NL

Ruzie tussen aandeelhouders – een aandeelhoudersgeschil – heeft meestal ingrijpende gevolgen, zowel voor de betrokken aandeelhouders als op het bedrijf – een B.V. of een N.V. – zelf. Als een ruzie tussen aandeelhouders leidt tot een onwerkbare situatie, is het soms onoverkomelijk dat de rechter in het belang van het bedrijf ingrijpt. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit. 

Vele soorten aandeelhoudersgeschillen

Een aandeelhoudersgeschil kent vele variaties. Als sprake is van een betrekkelijk kleine groep aandeelhouders, zoals bij een besloten venootschap (BV) meestal het geval is, en er persoonlijke onenigheid is, kan dit tot een enorme impasse Een situatie waarbij partijen in een conflictsituatie vast zitten omdat geen van hen wil of kan bewegen.
» Meer over impasse
impasse
(patstelling) leiden. Als er geen aandeelhouder of groep van aandeelhouders is met doorslaggevende zeggenschap (meestal is daarvan sprake bij het houden van meer dan 50% van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
) kan zo een patstelling het hele bedrijf lamleggen. Maar ook als een minderheidsaandeelhouder Een aandeelhouder die een minderheid van de aandelen bezit
» Meer over minderheidsaandeelhouder
minderheidsaandeelhouder
oneens is met het in de onderneming gevoerde beleid, leidt dit vaak tot onenigheid in de algemene vergadering van aandeelhouders die zijn weerslag kan hebben op het bedrijf zelf.

Uitkoop van een aandeelhouder

Vaak worden aandeelhoudersgeschillen veroorzaakt door persoonlijke motieven bij de aandeelhouders. Als een meerderheidsaandeelhouder probeert een minderheidsaandeelhouder ‘uit te roken’ en weigert rekening te houden met zijn belangen, is dat in veel gevallen rechtstreeks strijdig met de belangen van de onderneming. Het aanwenden van stemrecht om van een (minderheids)aandeelhouder af te komen levert vaak al snel gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid op, en kan zo aanleiding vormen voor de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
ondernemingskamer
om een enquete te gelasten (enqueteprocedure). Vaak is in zo’n geval dus directe actie noodzakelijk, en moet direct een verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen worden ingediend bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.

Advocaat gespecialiseerd in aandeelhoudersgeschillen

De advocaten van advocatenkantoor AMS hebben veel ervaring in zaken waarin sprake is van een aandeelhoudersgeschil. Zij hebben vaak opgetreden in enqueteprocedures (bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam), of in kort geding, in zaken waarin een partij een aandeelhoudersovereenkomst schond. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak en strategie, en zijn daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd.

Aandeelhoudersovereenkomst kan aandeelhoudersgeschil voorkomen

Wij adviseren cliënten die een onderneming starten om meteen bij de oprichting van de onderneming afspraken tussen de aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen. Dat kunnen allerhande afspraken zijn relatie- en concurrentiebedingen, verkoop van aandelen, hoe te handelen bij verkoop van de hele onderneming, winstbestemming, en financieel en investeringsbeleid. Een goede aandeelhoudersovereenkomst voorkomt een hoop ellende. Meer lezen over het voorkomen en oplossen van een aandeelhoudersgeschil kan hier.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence