3 min lezen

Ondernemingskamer: ontslag bestuurder grond voor enquêteprocedure?

NL

De ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
ondernemingskamer
van het Gerechtshof te Amsterdam krijgt regelmatig verzoeken om het beleid en de gang van zaken bij een vennootschap te onderzoeken via de zogeheten enquêteprocedure. Er moeten wel gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid. Kan het ontslag van een bestuurder duiden op een onjuist beleid? In een recente uitspraak geeft de ondernemingskamer hierover een oordeel. Hidde Reitsma, advocaat ondernemingsrecht, licht de zaak toe.

 

Vertrouwensbreuk tussen aandeelhouders

Verzoeker in deze enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
» Meer over enquêteprocedure
enquêteprocedure
is bestuurder en aandeelhouder van een vennootschap. De verweerders zijn de overige twee bestuurders, tevens aandeelhouders. Aanleiding van het verzoek is een geëscaleerd verschil van inzicht over de bedrijfsvoering van de onderneming. Met name de houding van verzoeker zelf leidt tot frictie tussen de aandeelhouders. Na een incident waarbij verzoeker de zakelijk relatie met een klant heeft beschadigd, was de maat vol voor de andere twee bestuurders. Er vindt een gesprek plaats met verzoeker waarin zijn onvermijdelijke vertrek wordt besproken. Na dit gesprek is verzoeker niet meer op kantoor geweest en heeft hij ook geen (managements)werkzaamheden voor het bedrijf verricht.

Ontslag bestuurder bij besluit meerderheid AvA

Na een mislukte poging om tot een akkoord over de wijze van vertrek te komen (uitkoop of afsplitsing), roepen verweerders een algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
Algemene vergadering
van Aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) op. Hierin besluiten zij tot ontslag van verzoeker als bestuurder. Verzoeker is het hier niet mee eens en wendt zich tot de ondernemingskamer. Verzoeker verzoekt een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van de onderneming. Als grond voert hij aan dat hij als bestuurder om oneigenlijke redenen is ontslagen en dat zou in strijd zijn met het belang van de onderneming. Er zijn dus redenen om te twijfelen aan het beleid (van de overige twee aandeelhouders).

Eerste Fase enquêteprocedure: is onderzoek vereist?

De ondernemingskamer is van oordeel dat er voldoende aanleiding bestond voor de beëindigingsgesprekken die tussen partijen hebben plaatsgevonden. Nu deze niet tot een akkoord hebben geleid is de AvA in beginsel dan ook bevoegd om verzoeker als bestuurder te ontslaan. Dit is gezien de onderlinge vertrouwensbreuk ook redelijk. Dat partijen het oneens zijn over de wijze waarop één van de bestuurders leiding geeft, levert nog geen gegronde reden voor twijfel aan de juistheid van het beleid. Het verzoek van verzoeker wordt afgewezen.

Tweede Fase enquêteprocedure: wanbeleid vaststellen

De ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op verzoek van de aandeelhouders of een betrokken vakorganisatie en de vennootschap zelf een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. De enquêteprocedure is in principe gericht op sanering en herstel van de goede verhoudingen. Zoals ook blijkt uit deze uitspraak, wijst de ondernemingskamer het verzoek een onderzoek te gelasten alleen toe wanneer is gebleken van “gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen”.

Advocaat gespecialiseerd in Ondernemingskamer

Deze maatstaf is zeer feitelijk van aard. Het moet gaan om gebleken feiten en omstandigheden die tezamen een behoorlijke kans inhouden dat bij nader onderzoek blijkt van onjuist beleid. Deze maatstaf houdt in dat ook bij deze beoordeling van de feiten door de Ondernemingskamer een zekere beleidsvrijheid van de vennootschap moet worden gerespecteerd.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence