3 min lezen

Bestuurder aansprakelijk voor koersschade beleggers

NL

Onlangs wees de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak over de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van bestuurders bij het afgeven van misleidende informatie over de ondernemingsresultaten. De aandeelhouders van het failliete ICT-bedrijf Landis hadden gezamenlijk een procedure tegen de ex-bestuurders aangespannen. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit licht de zaak toe.

 

 

Bestuurders aansprakelijk voor faillissementstekort

Landis ging in 2002 failliet. Vanaf 1998 was Landis aan de beurs genoteerd. De Ondernemingskamer (OK) heeft kort voor  het faillissement vastgesteld dat er o.m. op het gebied van het financieringsbeleid, de administratie en de externe verslaggeving sprake is geweest van wanbeleid. De OK hield het bestuur en de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
hiervoor verantwoordelijk. Na het faillissement zijn zij op vordering van de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
door de rechtbank veroordeeld om het faillissementstekort  en een schadevergoeding te betalen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

VEB stelt schadeactie in namens gedupeerde beleggers

Vervolgens zijn ook de gedupeerde aandeelhouders, vertegenwoordigd door de VEB, verhaal gaan halen. VEB heeft de bestuurders aansprakelijk voor de koersschade die de aandeelhouders hebben geleden op grond van o.a. balansaansprakelijkheid en misleidende publieke berichtgeving. Uit de uitspraak van de rechtbank bleek namelijk dat Landis jarenlang de financiële situatie van de onderneming veel te rooskleurig had geschetst. De omzet was (bewust) miljoenen te hoog weergegeven in de jaarcijfers en ook op ander punten liet de financiële verslaglegging ernstig te wensen over.

Balansaansprakelijkheid: misleidende voorstelling jaarcijfers

Op grond van artikel 2:139 BW zijn bestuurders hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk voor schade die derden hebben geleden als gevolg van een misleidende voorstelling van de toestand der vennootschap in de jaarrekening of andere tussentijdse cijfers. De rechtbank stelt in navolging van de eerdere uitspraak vast dat de jaarrekeningen van 1999 en 2000 misleidende gegevens bevatten. Gezien de omvang en veelheid van de correcties was er sprake van een patroon van manipulatie met cijfers en verhulling van de werkelijkheid. De aandeelhouders kunnen worden beschouwd als derden in de zin van artikel 2:139 BW en de bestuurders zijn dus aansprakelijk.

Misleidende berichtgeving in de media onrechtmatig

Ook zijn de uitlatingen die de bestuurders hebben gedaan in persberichten misleidend geweest. Zo is er een winstverwachting uitgesproken in 2001 van tenminste € 0,40 per aandeel terwijl toen al bekend was dat het verlies €1,06 per aandeel zou bedragen. De bestuurders wisten dat de onjuistheid in de financiële verslaglegging en in berichtgeving in de pers tot een misleidende voorstelling zou leiden. Hierbij geldt dat zij, als bestuurders van een beursgenoteerd bedrijf, zich bewust horen te zijn van het belang van de juistheid van o.m. hun uitspraken in de media.

Financiële verslaggeving voor maatman-belegger

Deze handelingen zijn ernstig verwijtbaar en dus onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
jegens de beleggers. De rechter benadrukt het belang van (juiste) periodieke financiële verslaggeving van een beursgenoteerd bedrijf. De verslaglegging is mede bedoeld om het beleggend publiek, de maatman-belegger, in de gelegenheid te stellen zich een afgewogen beeld te vormen van de winstgevendheid en de toekomstkansen van dat bedrijf. Hij zal zijn beleggingsbeslissing daarop baseren.

Misleidende cijfers: koersschade aandeelhouders

De gedupeerden in deze zaak hebben deze beslissing niet goed kunnen nemen omdat zij verkeerd waren geïnformeerd. Hen is de kans ontnomen om een goede beslissing te maken over het aankopen, kopen, verkopen of behouden van hun aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
. Nu niet kan worden ontkend dat de onjuiste informatie enige invloed heeft gehad op de beurskoers, is de mogelijkheid dat de beleggers schade hebben geleden voldoende aannemelijk. Er is dus sprake van causaal verband. Wat de schade precies is, zal vastgesteld moeten worden in een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence