3 min lezen

Rectificatie wegens onterechte beschuldiging van piraterij?

NL

Een producent en een distributeur van medische hulpmiddelen raken in een zakelijk geschil verwikkeld. De distributeur wil voor zichzelf verder gaan maar de producent is hier verbolgen over. De producent beschuldigt in een brief aan derden de distributeur ervan dat hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de producent. Maar dit is niet het geval. De distributeur eist Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
in kort geding. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht de uitspraak van de Voorzieningenrechter toe.

Opzegging distributieovereenkomst

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
is distributeur van medische hulpmiddelen waaronder de “Armon” producten van gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
. Eiser maakt in 2015 aan gedaagde bekend dat zij een ander product, de iFloat genaamd, buiten Nederland op de markt wil brengen. Gedaagde heeft in reactie hierop de leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. Eiser is hierover niet te spreken maar kan gedaagde niet op andere gedachte brengen. Partijen komen na overleg overeen dat de distributieovereenkomst in ieder geval tot 31 december 2015 doorloopt zodat eiser in staat is haar reeds aangegane verplichtingen na te komen.

Nieuw product distributeur illegale kopie?

Gedaagde stuurt vervolgens aan diverse andere distributeurs een brief waarin wordt vermeld dat zij de levering van Armon producten en diensten aan eiser heeft gestaakt wegens -samengevat- het feit dat eiser producten op de markt heeft gebracht die kopiëen zijn van de Armon producten. Ook wordt een zorgverzekeraar door gedaagde schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de relatie tussen eiser en gedaagde is geëindigd vanwege inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
van gedaagde.

Buitengerechtelijke rectificatie: voldoende?

Na sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
van eiser is gedaagde bereid een rectificatie te sturen. Er is namelijk geen sprake van een inbreuk op de IE-rechten van gedaagde. In de rectificatie wordt echter de volgden tekst opgenomen:
“De eerlijkheid gebiedt ons u mede te delen dat wij de producten nog niet van [eiser] op inbreuk hebben kunnen controleren en dat de inbreuk thans niet is komen vast te staan.”

Rectificatie vorderen in kort geding

Eiser maakt een kort geding aanhangig en vraagt om een betere rectificatie. De Voorzieningenrechter overweegt allereerst dat de mededeling van gedaagde dat eiser met de iFloat inbreuk maakt op intellectueel eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van gedaagde onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is. Gedaagde heeft op geen enkele manier onderbouwd dat er sprake is van een inbreuk en aldus is deze beschuldiging ongefundeerd en onterecht. Er kan dan ook worden uitgegaan van een rectificatieplicht aan de zijde van gedaagde.

Rechter: rectificatie was onduidelijk

De vraag is vervolgens of de reeds gepubliceerde rectificatie voldoende is. Dit is volgens de Voorzieningenrechter niet het geval. De door gedaagde verstuurde rectificatie is te onduidelijk. De lezer zou uit de tekst kunnen begrijpen dat gedaagde de producten van eiser nog steeds niet op inbreuk heeft kunnen controleren waarmee de mogelijkheid open wordt gelaten dat daarop in een later stadium kan worden teruggekomen. Gedaagde wordt veroordeeld om een nieuwe rectificatie te plaatsen op haar website gedurende 6 maanden. In de nieuwe rectificatie moet staan dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld omdat zij redelijkerwijs niet heeft kunnen menen dat van inbreuk op enige van haar intellectuele eigendomsrechten sprake is.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence