3 min lezen

Valse beschuldigingen door boze ex-werknemer op het internet: kort geding tot verwijdering

NL

Een werknemer van een marketing bureau wordt door zijn werkgever ontslagen, en is daar heel boos over. Na zijn ontslag plaatst de werknemer een groot aantal publicaties op internet waarin hij zijn werkgever van diverse zaken beschuldigt. De werkgever vindt de beschuldigingen onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
en start een kort geding. Hoe gaat de rechter hiermee om? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt legt uit.

 

 

Advocaat start kort geding op

De werknemer activeert na zijn ontslag onder andere een website waarop hij diverse voor de ex-werkgever schadelijke teksten plaatst. Zo beschuldigt hij zijn ex werkgever van betrokkenheid bij illegale praktijken en roept hij zijn lezers op een lastercampagne tegen zijn ex werkgever te starten. Ook plaatst de ex-werknemer een filmpje op YouTube waarin hij de ex werkgever beschuldigt van misbruik van haar werknemers. In de procedure die speelde voor de rechtbank Amsterdam vordert de advocaat van de ex-werkgever verwijdering van de diverse publicaties op internet en de ex-werknemer te gelasten om zich in de toekomst te onthouden van het doen van negatieve uitingen over de ex-werkgever.

Smaad en laster op het internet

De ex-werkgever stelt zich op het standpunt dat de ex-werknemer met zijn handelingen en publicaties onrechtmatig jegens hem handelt en hem hierdoor ernstige schade toebrengt. De publicaties tasten de goede naam en reputatie van de ex-werkgever aan en de ex-werknemer maakt zich volgens de ex-werkgever dan ook schuldig aan smaad en laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
. Daarbij zou de werknemer handelen in strijd met zijn geheimhoudingsplicht advocaat De plicht van een advocaat om geheimhouding te betrachten over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.
» Meer over geheimhoudingsplicht advocaat
geheimhoudingsplicht
in zijn arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
.

Wanneer is een publicatie onrechtmatig?

Voor het antwoord op de vraag of publicaties op internet een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
opleveren, dient de rechter te beoordelen of het in het betreffende geval noodzakelijk is om de vrijheid van meningsuiting van diegene die publicaties plaatst, te beperken om zo de rechten van anderen te beschermen. In dergelijke zaken moet dan ook een belangenafweging worden gemaakt. Iedereen heeft het recht om zijn of haar gedachten te uiten, ongeacht de inhoud hiervan. De grens aan deze vrijheid van meningsuiting wordt echter bereikt in het geval dat de beschuldigen iemands eer en goede naam aantasten. Bij de beoordeling of dit het geval is kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval.

Verzet tegen verstekvonnis

In deze zaak was de ex-werknemer niet in de procedure verschenen, waardoor de rechter de vordering van de ex-werkgever bij verstek toewees zonder inhoudelijke motivering. De ex-werknemer is in een zogenaamd verstekvonnis dan ook veroordeeld tot het verwijderen van de publicaties, waarbij de rechter ook heeft bepaald dat indien verwijdering achterwege blijft een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
verbeurd zal worden. Op de website van de ex-werknemer is te lezen dat deze inmiddels in verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
is gegaan tegen het vonnis. Wordt dus vervolgd.

Advocaat onrechtmatige publicaties

Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicaties, smaad en laster, rectificatie en schadevergoeding (denk aan immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
, reputatieschade Schade die een persoon lijdt doordat zijn eer of goede naam wordt aangetast
» Meer over reputatieschade
reputatieschade
en – voor de ondernemer – omzetschade). De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënt, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence