3 min lezen

Hoe ver reikt de bescherming van een beeldmerk?

NL

Een woord dat beschrijvend is voor bepaalde diensten en/of waren zal door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
Eigendom
niet als woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk
woordmerk
in die klassen worden geaccepteerd. Dit voorkomt dat er een alleenrecht (monopolie) ontstaat op het gebruik van een beschrijvende aanduiding in die klassen. Wel zou dan een beeldmerk (logo) met daarin de beschrijvende woorden kunnen worden gedeponeerd. Hoe ver reikt de bescherming van een beeldmerk? Advocaat Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak.

Kort geding tot staking inbreuk

De eiseres in deze zaak, Student(en) Verhuis Service VOF, heeft in kort geding de ondernemingen Klustoppers BV en Studentenkarwei VOF gedagvaard. Eiseres stelt dat gedaagden in diverse uitingen inbreuk maken op haar handelsnaam. Daarnaast geeft eiseres aan dat inbreuk wordt gemaakt op haar beeldmerk, omdat gedaagden de woorden student(en) verhuis service uit haar beeldmerk gebruiken en daarbij nagenoeg eenzelfde kleur en lettertype gebruiken.

Geen gerede kans op merkinbreuk

De Voorzieningenrechter overweegt dat er een grote kans is dat de bodemrechter dit niet als merkinbreuk zal concluderen. Een merkhouder van een beeldmerk kan niet alsnog een monopolie verkrijgen op een beschrijvende aanduiding in een beeldmerk, die als woordmerk geweigerd zou worden. Daarnaast zal er niet snel sprake zijn van verwarring. Het betreffende publiek zal de aanduidingen in het beeldmerk veelal ook als (louter) beschrijvend opvatten en daaraan niet (snel) een herkomstaanduiding toekennen. Bovendien zal het gebruik van beschrijvende termen vaak gerechtvaardigd zijn. Een eventuele gelijkenis tussen de kleurstellingen en lay-out van de websites maakt dit niet anders.

Wel handelsnaam inbreuk aangenomen

Gedaagden wijzen de beschuldiging van handelsnaaminbreuk af, doordat zij de woorden student(en) verhuis service alleen beschrijvend gebruiken en duidelijk aangeven wat wél de naam van het bedrijf is dat de verhuisdienst zal verlenen. De rechter stelt echter vast dat gedaagden de woorden Studenten Verhuisservice soms ook met hoofdletters hebben geschreven en daarmee in feite als een tweede of volgende handelsnaam presenteren. Dit is naar het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter niet langer beschrijvend, maar voldoende duidelijk gericht op een specifiek onderdeel van een onderneming en levert verwarring op.

Ook gebruik in URL niet toegestaan

Naar voorlopig oordeel van de rechter geldt dit ook voor het gebruik in de URL. Wel overweegt de Voorzieningenrechter (om executiegeschillen te voorkomen) dat indien op de landingspagina de woorden “studenten verhuis service” louter op een beschrijvende manier worden gehanteerd, de enkele opname in de URL van die woorden (zonder een plaatsnaam) geen inbreuk op handelsnaamgebruik zal opleveren. Althans het onvoldoende zeker is dat een bodemrechter die conclusie zal trekken.

AMS Advocaten bij merk- en handelsnaamrecht

In dit geval oordeelde de rechter tot staking van elk gebruik van de handelsnaam door gedaagden op straffe van een dwangsom, tenzij zulk gebruik beschrijvend voor de aard van de diensten is.
Uit de zaak kan worden afgeleid dat vaak de specifieke omstandigheden maken of er daadwerkelijk sprake is van inbreuk op een handelsnaam of merk. Laat u zich hierover goed voorlichten en laat bij inbreuk op eigendomsrecht een stevige sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
sturen door een advocaat. Neemt u gerust contact op met de IE advocaten van AMS Advocaten om een kwestie binnen uw onderneming te bespreken.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence