3 min lezen

Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep

NL

In een recent arrest heeft het Gerechtshof Amsterdam de door de rechtbank uitgesproken faillietverklaring van een schuldenaar vernietigd omdat niet summierlijk was gebleken van de vordering van de schuldeiser die het faillissement had aangevraagd, terwijl vaststond dat de schuldenaar diverse andere crediteuren niet had betaald. Insolventierecht advocaat Hidde Reitsma legt uit wanneer een schuldenaar failliet kan worden verklaard, en hoe een bedrijf zich kan verweren tegen een faillissementsaanvraag.

 

Faillissementsaanvraag: op eigen verzoek of door schuldeiser

Een bedrijf dat niet in staat is haar schulden te voldoen kan via een advocaat haar faillissement aanvragen bij de rechtbank. Zo wordt de faillissementsaanvraag vaak als effectief incassomiddel gebruikt. Als de rechtbank het faillissement uitspreekt, wordt een curator aangesteld. Een verzoek tot faillissement kan ook worden ingediend door één of meerdere schuldeisers. De rechtbank zal de faillietverklaring uitspreken als summierlijk blijkt van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen. Hiervan is sprake wanneer er meerdere schuldeisers zijn die niet door de schuldenaar worden betaald. Daarnaast dient summierlijk te blijken van het vorderingsrecht van de aanvrager zelf.

Faillissementsaanvraag door verhuurder

In een recente hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
zaak speelde het volgende. Huurder was op verzoek van verhuurder in staat van faillissement verklaard. Er zou sprake zijn van een huurachterstand. Tegen deze faillietverklaring had de aangestelde curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
hoger beroep ingesteld. Huurder betwistte namelijk dat zij in de toestand verkeerde te hebben opgehouden met betalen. De huurachterstand was inmiddels voldaan en het merendeel van haar schuldeisers was bereid tot het treffen van een (betalings)regeling. Volgens huurder had verhuurder het faillissementsverzoek enkel ingediend met het doel de huurovereenkomst te kunnen beëindigen.

Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep

Het hof overweegt dat niet summierlijk van het vorderingsrecht van verhuurder is gebleken. Dat er ook ander crediteuren zijn met (aanzienlijke) steunvorderingen maakt dit niet anders. Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat huurder opgehouden is te betalen. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en het verzoek tot faillissement wordt alsnog afgewezen.

Verweer tegen faillissementsaanvraag

Als een schuldeiser het faillissement van een schuldenaar aanvraagt, wordt de betreffende schuldenaar altijd in de gelegenheid gesteld door de rechtbank om zich te verweren tegen de aanvraag. Uit deze zaak blijkt hoe belangrijk het kan zijn om deze kans aan te grijpen. Een advocaat kan een deugdelijk onderbouwd verweer opstellen en zo een hoger beroep (zoals in deze zaak) voorkomen. Overigens blijkt uit deze zaak dat een curator niet altijd direct tot liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
van een failliet bedrijf overgaat. Soms kan het in het belang van de schuldeisers zijn om een faillissementsverklaring ongedaan proberen te maken, zoals hier het geval was.

Advocaat voor faillissementsaanvraag

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van faillissementsrecht. Zij worden zelf regelmatig aangesteld als curator in faillissement zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij een faillissementssituatie. Zo kunnen zij u adviseren over het verdere verloop van het faillissement, eventueel verweer voeren tegen de aanvraag en het contact met de curator begeleiden.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence