4 min lezen

Rechter: uitwinnen borg in strijd met zorgplicht bank

NL

Door een fout van de Rabobank is een pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
dat diende als zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
voor een verleend krediet niet op de juiste manier gevestigd. De bestuurder van de vennootschappen aan wie het krediet is verleend, stelt zich op het standpunt dat de door hem gestelde borgtocht De overeenkomst waarbij een derde zich verbindt voor de nakoming van de verplichitngen van de (hoofd)schuldenaar.
» Meer over borgtocht
borgtocht
(eveneens in verband met het krediet) daarom niet mag worden uitgewonnen.
 Advocaat insolventierecht Hidde Reitsma bespreekt een recent arrest van de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Per abuis pandakte niet geregistreerd

In deze zaak speelde het volgende. De Rabobank had een krediet verschaft voor een tweetal net opgerichte vennootschappen. De bank heeft daarbij een tweetal zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
bedongen, namelijk een pandrecht op onder meer de inventaris en de voorraad van de vennootschappen waarvoor het krediet bedoeld was en een borgtocht van de DGA van de vennootschappen. De directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
grootaandeelhouder (DGA) heeft de borgtochtovereenkomst en de pandakte ondertekend. De bank heeft daarna per abuis de pandakte niet laten registreren waardoor het pandrecht niet is gevestigd. Enkele tijd hierna worden de vennootschappen failliet verklaard.

Vordering niet te verhalen na faillissement

De Rabobank heeft de vordering in beide faillissementen ter verificatie ingediend. Nu geen pandrecht gevestigd is kan de bank haar vordering niet verhalen als separatist in het faillissement. Zij heeft slechts een concurrente vordering. Wanneer beide faillissementen zijn geëindigd en geen uitdeling aan de concurrente schuldeisers kan worden gedaan tracht de Rabobank haar vordering te verhalen op de DGA grootaandeelhouder uit hoofde van de borgtocht. Van belang is daarbij nog dat in de faillissementen een bedrag van ongeveer 57.000 euro aan verkoop van de activa van de vennootschappen bijeen is gebracht.

Risicopositie DGA is substantieel anders

De Rabobank vordert betaling van een bedrag van 50.000 euro van de DGA. De DGA weigert dit bedrag te betalen en stelt dat de bank in haar relatie met DGA tekort is geschoten in haar zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
. De rechtbank oordeelt dat de risicopositie van de DGA substantieel anders is nu het pandrecht niet is gevestigd. Indien het pandrecht wel was gevestigd had ofwel de Rabobank zich geheel kunnen verhalen op de vennootschappen in faillissement, ofwel de DGA zou zijn gesubrogeerd in de rechten van de Rabobank waardoor zij haar regresvordering Vordering tot verhaal op een medeschuldenaar.
» Meer over regresvordering
regresvordering
geheel had kunnen verhalen in de faillissementen.

Geen enkele kans op verhaal

Wanneer het pandrecht wel zou zijn gevestigd, had de Rabobank of de DGA zich als separatist haar vordering immers kunnen uitwinnen alsof er geen faillissement was. Door het niet vestigen van de pandrechten had de Rabobank, ofwel de DGA slechts een concurrente vordering in de faillissementen, zonder enige kans op verhaal.

Rabobank mag borgstelling niet innen

De rechtbank concludeert dat de borgtochtovereenkomst nog wel bestaat maar het naar maatstaven van redelijk- en billijkheid onaanvaardbaar is als de Rabobank nakoming vordert. De DGA heeft geen deel gehad in de fout van de Rabobank waardoor de verhaalskansen volledig teniet zijn gedaan. De DGA had er bij het aangaan van de borgtocht ook op mogen vertrouwen dat de borgstelling een onderdeel was van het pakket van zekerheden dat gesteld was voor het krediet. De vordering van de Rabobank kan dan ook niet meer verhaald worden op de DGA.

Advocaat bij borgstelling

De advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring met adviseren en, indien dat nodig is te procederen over overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van borgtocht. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Indien u een vraag heeft over een borgstelling, neemt u dan gerust contact op met AMS Advocaten in Amsterdam.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence