2 min lezen

Uitkering rente bij overschot in faillissement?

NL

Bij een faillissement worden de vorderingen van een schuldeiser op de failliet gefixeerd. Deze vorderingen kunnen, inclusief de tot aan het faillissement opgebouwde rente en kosten, bij de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
worden ingediend te verificatie. De rente die na datum van het faillissement ontstaat, kan niet worden geverifieerd. Maar deze rente loopt wel door en de failliet blijft deze rente wel verschuldigd. Dit is van belang in geval van een boedeloverschot. Advocaat insolventierecht Hidde Reitsma legt aan de hand van een recente uitspraak uit hoe lopende rente alsnog kan worden uitgekeerd.

 

Schuldeiser maakt na 24 jaar aanspraak op rente

In deze zaak hadden een schuldeiser en de curator een geschil over een rentevordering. De schuldeiser had ten tijde van de faillietverklaring in 1987 zijn vordering op de gefaillieerde ad € 500.000 bij de curator ingediend. Toen het (omvangrijke) faillissement uiteindelijk in 2011 was afgewikkeld bleek er voldoende baten te zijn om alle concurrente vorderingen -waaronder die van schuldeiser- geheel van te voldoen. Vervolgens resteerde er nog een boedeloverschot. De schuldeiser heeft in 2013 een rentevordering ingediend ten aanzien van de lopende rente over de uiteindelijke uitgekeerde vordering. Gezien de lange looptijd van het faillissement bedraagt deze vordering ruim € 700.000. De vraag is echter of er wel rente verschuldigd is. De kwestie wordt in een renvooiprocedure aan de rechter voorgelegd.

Curator betwist rentevordering: renvooiprocedure

De curator voert aan dat de schuldeiser zijn rentevordering niet voldoende heeft onderbouwd zodat hij deze mag weigeren. De rechtbank is het eens met de curator en overweegt dat de crediteur nimmer aanspraak heeft gemaakt op wettelijke rente (noch voorafgaand aan het faillissement, noch na het faillissement). De crediteur heeft niet aangetoond dat de algemene voorwaarden waarnaar hij verwijst van toepassing waren. Ook zijn er geen andere stukken (zoals sommatiebrieven en facturen) getoond waaruit blijkt dat hij rente heeft gevorderd. De rentevordering van de schuldeiser is derhalve niet voldoende onderbouwd en de curator heeft deze terecht geweigerd te verifiëren.

Vereffening bij boedeloverschot

Het komt niet vaak voor dat een faillissement eindigt met een batig saldo. Als er na uitkering van de erkende schuldeisers nog een boedeloverschot overblijft dan vindt er een vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
plaats. De curator –dan in de capaciteit van vereffenaar- zal de niet-erkende vorderingen (zoals lopende rente) inventariseren en zoveel mogelijk voldoen. Blijft er vervolgens nog geld over dan zal dit aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Bij een rentevordering moet –zoals ook blijkt uit deze uitspraak- wel voldaan zijn aan het vereiste dat de vordering met stukken moet worden onderbouwd. Er moet dus wel aanspraak zijn gemaakt op de rente. Overigens verjaart zelfs een vonnis waarbij rente is toegewezen in principe na 5 jaar.

AMS advocaten bij faillissement en boedelvereffening

AMS is gespecialiseerd in faillissementszaken en onze advocaten worden regelmatig als curator aangesteld. Hierdoor zijn wij uitstekend in staat om zowel crediteuren als debiteuren te adviseren en bij te staan bij renvooiprocedures of andere insolventie geschillen. Neem voor meer informatie vooral contact op met ons kantoor.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence