3 min lezen

Nakomingsverbod ex art. 37 Faillissementswet: wat houdt dat in?

NL

Een aannemer gaat tijdens de bouw van 27 huizen failliet. De eerste fase van de bouw was al gereed. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
heeft verklaard de aanneemovereenkomsten niet stand te doen. Desalniettemin vordert hij in een procedure betaling van de eerste termijn van de kopers. Hoe verhoudt deze vordering zich tegen het wettelijke verbod van een curator om nakoming te verlangen van overeenkomsten die hij niet gestand doet? Advocaat insolventierecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Aannemer tijdens bouw failliet verklaard

In de aannemingsovereenkomsten was bepaald dat de eerste termijn van 20% van de aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
verschuldigd was na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer. De aannemer heeft nog voordat hij failliet ging de ruwe begane grondvloeren gelegd. Hij heeft de kopers vervolgens de eerste termijn in rekening gebracht. Nadat de aannemer failliet was gegaan, kreeg de curator de keuze om de aanneemovereenkomst in stand te laten of te beëindigen. In dit geval koos de curator voor beëindiging. In de procedure voerden de kopers aan dat de curator hiermee ook zijn recht op betaling van de eerste termijn had prijsgegeven.

Curator verliest recht op nakoming na faillissement

Het geschil ziet op de uitleg van artikel 37 Faillissementswet (Fw). Hierin is bepaald wat er gebeurt met overeenkomsten die ten tijde van de faillietverklaring nog niet (geheel) zijn nagekomen. De wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
van de gefailleerde kan in dat geval de curator een schriftelijke termijn geven waarbinnen de curator moet verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen. Doet hij dit niet, dan verliest de curator het recht om nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
te vorderen. Deze bepaling dient te voorkomen dat een curator nakoming van een overeenkomst kan vorderen zonder dat de failliete boedel daartegenover zijn prestatie behoeft te verrichten. Maar dit betekent volgens het hof niet dat indien de failliet al vóór de faillietverklaring heeft gepresteerd, de curator geen nakoming meer kan vorderen van de verplichting die tegenover deze reeds verrichte prestatie staat.

Wel nakoming tegenprestatie voor reeds verrichte werkzaamheden

De curator kan aldus nakoming vordering van de tegenprestatie voor het gedeelte van de bouwwerkzaamheden dat reeds is verricht. Daarvoor moeten de prestatie en de tegenprestatie wel deelbaar zijn en zich in evenredige delen laten splitsen. De kopers stellen dat dat hier niet mogelijk is maar het hof meent van wel. Immers, partijen hebben zelf al een verdeling in hun overeenkomst gemaakt door steeds wanneer een gedeelte van het werk was verricht een gedeelte van de aanneemsom opeisbaar te verklaren. De tot en met het gereedkomen van de begane-grond-vloeren verrichten werkzaamheden komen volgens partijen zelf overeen met 20% van de aanneemsom. Dit bedrag is aldus opeisbaar door de curator.

Advocaat bij faillissementsaanvraag

In tegenstelling tot wat velen denken, eindigt een lopend contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
tussen twee partijen niet van rechtswege als één van hen failliet gaat. Zoals hierboven is toegelicht zal de curator moeten verklaren of hij gaat nakomen of niet. Soms zal hij de overeenkomst in stand laten omdat dit gunstig is voor de boedel. In dat geval moet de curator wel zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
stellen voor de wederpartij. Als uw contractuele wederpartij failliet gaat, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Het hangt namelijk van de situatie en de vordering af wat de mogelijkheden zijn. Ons kantoor beschikt over uitstekende insolventie specialisten die u graag hierbij helpen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence