Hoger beroep en verzet tegen een vonnis tot faillietverklaring: korte termijnen!

Indien een persoon of bedrijf failliet wordt verklaard, kan die daartegen ofwel in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
komen (als men in de procedure die leidde tot het vonnis van faillietverklaring op enig moment is verschenen), ofwel in verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
komen (als men in de procedure geheel niet is verschenen). De faillissementswet hanteert daarbij korte termijnen van acht dagen (hoger beroep), respectievelijk veertien dagen (verzet). Die termijnen zijn kort met oog op de rechtszekerheid, maar wel keihard. Het is dus zaak tijdig in actie te komen als u het niet eens bent met een  faillissement, legt advocaat faillissementsrecht Hidde Reitsma uit. 

 

Behandeling faillissement na verzoek: ca. 4 weken

Als een verzoek tot het uitspreken van een faillissement wordt ingediend, vindt de behandeling normaal gesproken circa vier weken later plaats. In de praktijk roept de rechtbank de partij tegen wie het verzoek is ingediend per (aangetekende) brief op om op de zitting te verschijnen.

Oproeping voor zitting gaat naar GBA adres

Die brief wordt verstuurd naar het adres waar deze partij in de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven. Het gebeurt niet zelden dat een persoon niet woont op het adres waar hij staat ingeschreven. Hetzelfde geldt voor een bedrijf dat niet langer actief is. Het bedrijf is vaak niet meer gevestigd op het adres dat bij de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
staat geregistreerd. Uiteindelijk kan het vestigingsadres van dat bedrijf worden geregistreerd op het postbusadres van de lokale Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder moet worden opgeroepen. Evenzeer geldt dat de adressen van de bestuurders zoals die uit het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
blijken lang niet altijd de werkelijke woonadressen van de bestuurders zijn. Dit alles komt voor risico van de bestuurders. Het is dus altijd zaak ervoor te zorgen dat het adres waarop men is ingeschreven ook het daadwerkelijke adres is waar men woont. Anders mis je de kans om tegen een faillissementsverzoek in actie te komen.

Verstekvonnis bij faillissement

Indien een partij de oproep voor de zitting mist, of indien de partij willens en wetens niet verschijnt, zal hij in de meeste gevallen failliet worden verklaard. Het faillissementsvonnis wordt dan bij verstek gewezen: de verweerder is immers niet verschenen. De verweerder heeft in dat geval 14 dagen de tijd om bij de rechtbank om in verzet te komen tegen het vonnis van faillietverklaring. Bij de beoordeling van de vraag of het faillissement moet worden uitgesproken wordt er niet alleen uitgegaan van de vorderingen die de schuldeiser aan zijn verzoek ter grondslag legt (zijn eigen vordering en een steunvordering), maar van de totale schuldenpositie die de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
na de uitspraak van het faillissement heeft aangetroffen.

Vernietiging faillissement moeilijker dan uitspraak faillissement voorkomen

In de praktijk is het daarom lastiger om een uitgesproken faillissement vernietigd te krijgen dan om een verzoek tot het uitspreken van een faillissement afgewezen te krijgen als het faillissement nog niet is uitgesproken. In verzet (en dat geldt ook voor hoger beroep) dient de schuldenaar kortgezegd aan te tonen dat hij niet heeft opgehouden te betalen. Het is dan zaak dat zijn schuldeisers, indien hij die heeft, verklaren ermee in te stemmen dat de schulden pas op een later moment worden betaald, alsmede dat de schuld die de schuldenaar aan de verzoeker heeft direct of volgens een bepaalde betalingstermijn wordt afgelost. Verzet tegen een vonnis tot faillietverklaring moet worden ingediend bij de rechtbank, en kan alleen worden ingediend door een advocaat. De ervaren faillissementsrecht advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring met het voeren van dergelijke verzetprocedures.

Hoger beroep tegen faillietverklaring

Als de schuldenaar wel op de zitting is verschenen en verweer heeft gevoerd, maar de rechtbank het faillissement toch heeft uitgesproken, heeft de schuldenaar acht dagen de tijd om tegen dit faillissementsvonnis in hoger beroep te komen bij het gerechtshof. Het gerechtshof beoordeelt dan of sprake is van een faillissementssituatie aan de hand van de vorderingen van de aanvrager, alsmede aan de hand van alle door de curator aangetroffen schulden in het faillissement. Hiervoor geldt dus hetzelfde als ik hiervoor aangaf in het kader van verzet: de schuldenaar dient er dan voor zorg te dragen dat zijn schuldeisers geen opeisbare vorderingen (meer) op hem hebben, en dient de vordering van de aanvrager te voldoen, of met de aanvrager een passende betalingsregeling te treffen.

Hoger beroep en verzet tegen een vonnis tot faillietverklaring: korte termijnen!

De hiervoor genoemde termijnen van veertien dagen respectievelijk acht dagen na de datum van het vonnis van faillietverklaring zijn keihard. Als het verzetschrift of het appelrekest te laat worden ingediend, is het verzet of het hoger beroep niet ontvankelijk en is het faillissement onherroepelijk. Er dient te worden bedacht dat het nog enige voorbereidingstijd vergt om een verzetschrift of om een beroepsschrift op te stellen. Dit stuk hoeft niet buitengewoon uitgebreid te zijn, een de schuldenaar kan zijn standpunten later ter zitting wel nader toelichten, echter het verzetschrift of het beroepschrift dient wel in enige detail de gronden van het verzet of het beroep te bevatten. De schuldenaar die in verzet of hoger beroep wil komen tegen een vonnis van faillietverklaring dient het dus niet op de laatste dag te laten aankomen.

Advocaat verzet en beroep tegen faillietverklaring

De advocaten van advocatenkantoor AMS advocaten in Amsterdam worden regelmatig aangesteld als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling. Onze advocaten hebben dan ook veel ervaring met het faillissementsrecht en zijn goed in staat om ondernemers te adviseren bij een dreigend faillissement of, indien het faillissement reeds is uitgesproken, namens de ondernemer hoger beroep of verzet in te stellen. Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

More in Insolventierecht
Advocaat en curator in Amsterdam
Rangorde schuldeisers bij faillissement: wie gaat er voor?

Schuldeisers van een failliet kunnen hun vordering indienen bij de curator. De curator plaatst de vordering vervolgens op een lijst...

Close