3 min lezen

Curator kan in verzet tegen faillissement

NL

Voor de persoon of onderneming die failliet is verklaard, staat de mogelijkheid van hoger beroep of verzet open. Maar ook een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
kan verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
instellen tegen een faillietverklaring, bijvoorbeeld als er sprake is van een misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van bevoegdheid
door de aanvrager. Dit was ook het geval in een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Advocaat insolventierecht Sander Schouten bespreekt de zaak.

 

 

Curator in verzet tegen faillietverklaring

In deze procedure had de curator verzet ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank tot faillietverklaring van Juvi BV. Deze BV had haar eigen faillissement aangevraagd en omdat zij aan de formele eisen voldeed (zij had schulden en verkeerde in de situatie dat zij niet meer aan betalingsverplichtingen kon voldoen) was het faillissement uitgesproken. De curator was echter van mening dat Juvi BV, door haar eigen faillissement aan te vragen, misbruik van bevoegdheid had gemaakt. Juvi BV had namelijk geen baten meer, zelfs niet om de faillissementskosten (lees: het salaris van de curator) te dekken.

Rechtbank: geen bate te verwachten voor salaris curator

De rechtbank overweegt in de verzetprocedure dat er inderdaad geen bate te verwachten zijn. Vaststaat dat Juvi geen bezittingen heeft, geen vorderingen op debiteuren, geen personeel en geen eigen bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
. De schulden zijn zodanig dat het minimale aanwezige positieve saldo verwaarloosbaar is. Bovendien heeft de curator geconstateerd dat er geen aanleiding is om een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid in te stellen. Met de curator is de rechtbank eens dat Juvi BV niet haar faillissement had moeten aanvragen maar dat zij had moeten besluiten om zichzelf te liquideren. De wet biedt namelijk een mogelijkheid om de vennootschap zonder vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
te liquideren als er geen baten meer aanwezig zijn. Deze vorm van liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
heet turboliquidatie.

Belang van curator groter dan belang BV bij faillissement

Het doen van eigen aangifte faillissement levert in deze situatie misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
op. Het belang van Juvi bij eigen aangifte staat in geen verhouding tot het belang van de curator. Zijn belang bestaat eruit om niet te worden benoemd in een faillissement waarbij op voorhand vaststaat dat alle kosten voor zijn rekening zullen komen. De rechtbank vernietigt aldus het vonnis tot faillietverklaring.

Verzet of hoger beroep door gefailleerde zelf

Behalve de curator kan ook de gefailleerde verzet instellen tegen faillietverklaring welke door een schuldeiser is aangevraagd. Ook een schuldeiser kan misbruik van bevoegdheid maken door een schuldenaars faillissement aan te vragen. Zo oordeelde het hof onlangs dat een gemeente die het faillissement van een sportvereniging had aangevraagd misbruik had gemaakt van haar bevoegdheid. Gezien de onevenredigheid tussen het belang van de gemeente als schuldeiser en het belang van een maatschappelijk geëngageerde sportvereniging, die daarmee feitelijk wordt gedwongen haar bestaan op te geven, had de gemeente volgens het hof naar redelijkheid niet tot die uitoefening van haar bevoegdheid kunnen komen.

AMS: uw advocaat bij verzet tegen faillissement

AMS heeft een ervaren faillissementspraktijk en de advocaten worden regelmatig als curator aangesteld. Ze weten dus van de hoed en de rand. Wilt u een faillissement voorkomen of een faillietverklaring vernietigen, neem dan tijdig contact op met ons team voor advies en procedurele bijstand.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence