3 min lezen

Eigen aangifte faillissement: soms misbruik van bevoegdheid

NL

De rechtbank  Amsterdam heeft in een uitspraak van 8 november 2011 een eigen aangifte tot faillietverklaring afgewezen omdat dit misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
opleverde (artikel 3:13 lid 2 BW). In dit artikel is het volgende bepaald:

“ Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen ”.

De verzoeker kwam uit de schuldsanering (WSNP), die tussentijds was geëindigd (zonder schone lei). Bij de aanvraag heeft verzoeker aangegeven dat hij zijn faillissement aanvroeg omdat hij hulp wilde krijgen van de aan te stellen curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
bij het zoeken naar een budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder na onder  curatele Bescherming van een meerderjarige die niet goed in staat is om zijn wil zelfstandig te bepalen.
» Meer over curatele
curatele
stelling. De verzoeker heeft geen afdrachtcapaciteit, ontvangt een uitkering heeft verder geen bezittingen. Voor een eventueel aan te stellen curator is er dan ook niets te vereffenen 9en is er dus ook geen actief om de kosten van de vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
te voldoen), terwijl een faillissement juist gericht is op vereffing van het vermogen van failliet.

Hulp door curator levert geen belang op bij eigen aangifte

De rechtbank stelt voorts vast dat verzoeker in een situatie is komen te verkeren waarin hij is opgehouden te betalen zodat op zichzelf is voldaan aan de vereisten om failliet te worden verklaard. Toch wijst de rechtbank het verzoek af. Omdat er geen baten te verwachten zijn waaruit de kosten van de curator kunnen worden voldaan dan wel een akkoord aan de schuldeisers kan worden aangeboden, is de verwachting dat de curator het faillissement al snel voor opheffing zal voordragen wegens gebrek aan baten, waarbij de schuldenlast van verzoeker ongewijzigd blijft (en in feite alleen maar toeneemt door de gemaakte boedelkosten). Het aanstellen van een hulpverlener kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden aangemerkt als een doel dat een redelijk door de Faillissementswet beschermd belang dient. Ook is er volgens de rechtbank sprake van een onevenredigheid tussen het belang van verzoeker bij zijn faillissement en het belang van een te benoemen curator om verschoond te blijven van niet-verhaalbare kosten. De rechtbank wijst het verzoek dan ook af omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat verzoeker een redelijk belang heeft bij zijn faillissementsaanvraag.

Advocaat aanvragen faillissement; doe een faillissementsscan

De advocaten van AMS hebben veel ervaring op het gebied van faillissementsrecht en kunnen zowel bedrijven als natuurlijke personen adviseren over het doen van een eigen aangifte tot faillietverklaring. Het besluit om daartoe over te gaan moet aan de nodige formaliteiten voldoen. Daarnaast is het verstandig om de mogelijke gevolgen van een faillissement zoveel mogelijk in kaart te brengen zodat de aanvrager (of haar bestuurders) niet wordt geconfronteerd met onvoorziene gevolgen en (of)aansprakelijkheden.

 

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence