Voorkom incassogeschil: leg opdracht vast en specificeer uren!

Advocaten worden regelmatig ingeschakeld om incassoprocedures te voeren voor hun cliënten. Maar soms zijn zij zelf onderwerp van een incassogeschil bijvoorbeeld omdat hun eigen factuur niet is betaald door een cliënt. Het verweer van de wanbetalende cliënt is vaak hetzelfde: er is geen opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven voor de werkzaamheden en/of er zijn teveel uren in rekening gebracht. Hoe beoordeelt de rechter deze verweren? Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht toe aan de hand van een recente uitspraak.

 

Advocaat voert opdracht uit voor gedaagde

De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in deze zaak heeft in opdracht, en voor rekening van gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
, werkzaamheden verricht. Zo heeft hij namens gedaagde een zienswijze ingediend tegen de wijziging van een bestemmingsplan. Voorts heeft hij met verschillende partijen gecommuniceerd en onderhandeld. Eiser heeft hiervoor facturen gezonden, maar die zijn gedeeltelijk onbetaald gebleven.

Incassoprocedure: nakoming van de overeenkomst

In een incassoprocedure vordert eiser nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Dat is in dit geval volledige betaling van de openstaande facturen vermeerderd met rente en incassokosten. Omdat de vordering onder het grensbedrag van € 25.000 valt, is de kantonrechter bevoegd om kennis van het geschil te nemen.

Sprake van vaste prijsafspraak of op basis van uurtarief?

Gedaagde voert allereerst aan dat partijen een vaste prijsafspraak hebben gemaakt. Volgens deze prijsafspraak zou eiser tegen een vaste som van € 1.500,- zijn werkzaamheden verrichten. De kantonrechter verwerpt dit verweer. Hij verwijst naar de opdrachtbevestiging die eiser aan gedaagde heeft gemaild. Hierin staat inderdaad dat het indienen van de zienswijze tegen een (vast) bedrag van € 1.500,- zal worden uitgevoerd, maar er staat ook dat verdere werkzaamheden tegen een uurtarief van € 245,- worden verricht. Gedaagde heeft deze afspraken weliswaar niet bevestigd, maar hij heeft hier ook niet tegen geprotesteerd.

Heeft gedaagde opdracht tot werkzaamheden gegeven?

Het staat vast dat er daadwerkelijk meerdere werkzaamheden (dan enkel het indienen van de zienswijze) zijn verricht door eiser. Deze werkzaamheden zijn conform de opdrachtbevestiging tegen een uurtarief in rekening gebracht en vallen niet -zoals gedaagde stelt- onder de vaste prijsafspraak. Dat gedaagde geen opdracht tot deze verdere werkzaamheden zou hebben gegeven, acht de kantonrechter ongeloofwaardig. Eiser heeft gedaagde steeds op de hoogte gehouden van zijn werkzaamheden en gedaagde heeft hier nooit tegen geprotesteerd.

Gedaagde vindt factuurbedrag van advocaat te hoog

Tot slot maakt gedaagde bezwaar tegen de hoogte van het factuurbedrag. Er zou teveel in rekening zijn gebracht. De kantonrechter is echter van oordeel dat eiser de vordering in voldoende mate heeft onderbouwd. Er is een deugdelijke urenspecificatie bij de factuur gevoegd. Het is vervolgens aan gedaagde om tegen deze urenspecificatie gemotiveerd en onderbouwd verweer te voeren. Dit heeft hij niet gedaan.

AMS Advocaten bij incassogeschil

De vordering van eiser werd integraal door de kantonrechter toegewezen. Eiser had dan ook een goed gedocumenteerde vordering: de opdracht en het toepasselijke uurtarief waren schriftelijk door eiser bevestigd en hij had zijn uitgevoerde werkzaamheden bijgehouden in een urenoverzicht. Deze twee voorwaarden zijn cruciaal bij het slagen van een incassogeschil. Zet daarom ook altijd de prijsafspraken en de omvang van de werkzaamheden op papier of e-mail voordat je aan de slag gaat. En werk je op basis van een uurtarief, houd dan goed de uren bij.

More in Incasso
Advocaat verbintenissenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Opdrachtnemer zonder toestemming extern adviseur ingeschakeld?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtnemer externe deskundigen inschakelt om een specifiek advies uit te brengen. Denk aan een...

Close