3 min lezen

Ontslag statutair directeur schending van goed werkgeverschap?

NL

Een interessante arbeidszaak over het ontslag van een bestuurder. Een directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
raakt arbeidsongeschikt door werkgerelateerde stress. Op de dag dat zijn re-integratietraject begint en de directeur weer op het werk verschijnt, wordt zijn ontslag aangezegd. Is hier sprake van kennelijk onredelijk ontslag De opzegging van een arbeidsovereenkomst door werknemer of werkgever die onredelijk is waardoor schadeplichtigheid ontstaat
» Meer over kennelijk onredelijk ontslag
kennelijk onredelijk ontslag
of hoort dit bij het afbreukrisico van een statutair bestuurder? De kantonrechter geeft antwoord in een recent vonnis. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

 

Directeur arbeidsongeschikt door stress

De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in deze zaak was statutair bestuurder bij werkgever ATP, een internationaal bedrijf. Op een gegeven moment meldt eiser zich ziek vanwege stress gerelateerde klachten. De bedrijfsarts stelt vervolgens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte vast. In het rapport staat vermeld dat de stressklachten onder andere werkgerelateerd zijn. Eiser blijft 5 maanden thuis. Samen met de arbo-arts komen eiser en werkgever een re-integratie behandelplan overeen.

Ontslag statutair bestuurder door AVA

Maar op de eerste dag van de hervatting van zijn werkzaamheden, is eiser (zonder bericht) niet verschenen op kantoor. Na een mediation traject heeft eiser uiteindelijk op 19 juni zijn werkzaamheden hervat. Op diezelfde dag heeft werkgever eiser een uitnodiging overhandigd voor de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders op 19 juli met als agendapunt zijn ontslag. Op deze vergadering neemt de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
vervolgens het ontslagbesluit. De arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wordt door werkgever met inachtneming van de ontslagtermijn opgezegd. Eiser kan zich niet vinden in de beëindiging van zijn dienstverband en wendt zich tot een arbeidsrecht advocaat en stelt een procedure in. Hij vordert een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Afbreukrisico directeur verdisconteerd in arbeidsvoorwaarden

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kennelijke onredelijkheid van het ontslag stelt de rechtbank voorop dat de positie van eiser als statutair directeur niet vergelijkbaar is met die van een ‘gewone’ werknemer. De persoonlijke kwaliteiten van een directeur vormen in belangrijke mate de basis voor de ontwikkeling en de winstgevendheid van het bedrijf. Wanneer resultaten tegen vallen of wanneer de directeur onvoldoende draagvlak bij de medewerkers heeft, kunnen de aandeelhouders het vertrouwen in de directeur verliezen. Een gebrek aan vertrouwen zal meestal leiden tot het vertrek van directeur. Met dit afbreukrisico wordt in het algemeen rekening gehouden bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden zoals een hoge beloning, een bonus, een langere opzegtermijn, etc.

Ontslag wegens gebrek aan vertrouwen werkgever

In deze zaak overweegt de rechtbank dat de werkgever geen vertrouwen meer had in eiser als directeur. Dit zou volgens de werkgever enerzijds te maken hebben met de wijze waarop eiser zich heeft gedragen tijdens het re-integratie traject en anderzijds met zijn (dis)functioneren vóór zijn arbeidsongeschiktheid. Wat betreft deze laatste grond, kan de werkgever volgens de rechtbank een verwijt worden gemaakt. Immers, eiser is nimmer voor zijn ziekmelding is aangesproken op klachten van werknemers of zijn stijl van leidinggeven. De werkgever heeft op dat punt gehandeld in strijd met de normen van goed werkgeverschap. Ook het feit dat de werkgever geen reële kans bood aan eiser om te re-integreren (hij werd immers de eerste dag van hervatting ontslagen) acht de rechtbank verwijtbaar. De rechtbank oordeelt dat het ontslag kennelijk onredelijk was en wijst een schadevergoeding toe aan eiser.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence