3 min lezen

Wat zijn de gevolgen van een ontslagbesluit voor een bestuurder?

NL

De statutair bestuurder van een bedrijf kan bij besluit door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
worden geschorst of ontslagen. Een ontslagbesluit heeft tot gevolg dat de bestuurder zijn hoedanigheid van statutair bestuurder verliest. Dat betekent echter niet dat zijn arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
daarmee ook is geëindigd. Zo dient de geldende opzegtermijn in beginsel in acht te worden genomen. Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten legt uit aan de hand van een recente uitspraak over dit onderwerp.

Schorsing bestuurder door AVA

De feiten in deze zaak liggen als volgt. De bestuurder van een BV wordt bij besluit van 6 augustus 2012 door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van Aandeelhouders (AVA) van de BV geschorst. Reden hiervoor is dat de bestuurder zijn taken onbehoorlijk zou hebben uitgevoerd. Ook wordt de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gehouden voor schade die de onderneming als gevolg van zijn wanbestuur heeft geleden. Tijdens de AVA van 31 augustus 2012 hebben de aandeelhouders vervolgens besloten om de bestuurder met onmiddellijke ingang te ontslaan. In de notulen is opgenomen dat de bestuurder nog een nadere schriftelijke ontslagbrief zal ontvangen waarin tevens de beëindigingsvoorwaarden van de arbeidsovereenkomst zullen zijn opgenomen.

Kort geding wegens onregelmatige opzegging

De ontslagen bestuurder start een kort geding waarin hij aanvoert dat het ontslag onregelmatig  omdat de opzeggingstermijn niet in acht zou zijn genomen. Hij vordert onder meer een voorschot op de schadevergoeding. De Voorzieningenrechter wijst de vordering van de ex-bestuurder toe. De vennootschap gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. De vraag die aan het Hof voorligt is of het ontslagbesluit dat door de AVA is genomen op 31 augustus 2012, aan te merken valt als een directe opzegging van de arbeidsovereenkomst. Is dit laatste het geval, dan is de opzegging niet met inachtneming van de opzegtermijn geschiedt en dus onregelmatig.

Bestuursfunctie versus arbeidsovereenkomst

Het hof onderscheidt in zijn afweging de vennootschapsrechterlijke bestuursfunctie van het arbeidsrechtelijke dienstverband. Het antwoord op de vraag welke gevolgen een ontslagbesluit heeft voor de arbeidsverhouding tussen partijen, moet worden gegeven aan de hand van het bepaalde in de arbeidsovereenkomst en het arbeidsrecht (voorzover daar niet in het vennootschapsrecht van is afgeweken). In beginsel strekt een vennootschappelijk ontslagbesluit er ook toe dat een einde wordt gemaakt aan de arbeidsrechtelijke verhouding.

Hof: ontslagbesluit geen direct arbeidsrechtelijk effect

In deze kwestie blijkt echter dat de onderneming zich van het onderscheid tussen de beëindiging van de vennootschapsrechterlijke bestuursfunctie en de beëindiging van de arbeidsverhouding bewust is geweest en dit ook ter vergadering aan de bestuurder heeft duidelijk gemaakt. Immers, gezegd is dat de vennootschapsrechterlijke bestuursfunctie met onmiddellijke ingang wordt beëindigd maar dat er nog bericht zou volgen over de voorwaarden waarop de arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd.

Advocaat bij ontslag statutair bestuurder

Aldus concludeert het hof dat het ontslagbesluit van 31 augustus 2012 niet, zoals de bestuurder stelt, een directe, onregelmatige opzegging De opzegging welke niet voldoet aan de wettelijke regels die aan opzegging zijn gesteld.
» Meer over onregelmatige opzegging
onregelmatige opzegging
van zijn dienstverband inhield. Er is dan ook geen schadeplicht wegens een onregelmatige opzegging in dit verband. Maar de onderneming heeft de bestuurder op een later tijdstip wel officieel op staande voet ontslagen. Nu het hof echter van mening is dat hier onvoldoende dringende redenen voor waren, is de onderneming op dit punt wel schadeplichtig. De vorderingen van de ex-bestuurder worden aldus toegewezen, zij het op een andere grond.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence