Onrechtmatige concurrentie door oud-bestuurder toelaatbaar?

De ex-bestuurder van een onderneming wordt in een door zijn voormalige werkgever gestarte procedure beticht van onrechtmatige concurrentie en schending van het geheimhoudingsbeding Bepaling in een contract waarin partijen overeenkomen dat zij aan geheimhouding zijn gebonden ten aanzien van bepaalde informatie.
» Meer over geheimhoudingsbeding
geheimhoudingsbeding
. De rechter is echter niet geheel overtuigd. Waar let een rechter op bij de beoordeling van een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
en zijn er voorwaarden aan dergelijke bedingen verbonden? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht toe aan de hand van de uitspraak.

 

 

Eis in kort geding: verbod op concurrerende werkzaamheden

De ex-bestuurder heeft op basis van een managementovereenkomst bestuurswerkzaamheden verricht voor onderneming Mind Hunter. In deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is een concurrentiebeding opgenomen waarin hem wordt verboden om naast de bestuursfunctie bij Mind Hunter functies te bekleden die concurrerend zijn aan de activiteiten van Mind Hunter. Tevens is een geheimhoudingsbeding opgenomen waarin de bestuurder zowel tijdens als na de duur van de managementovereenkomst verplicht wordt tot volstrekte geheimhouding van al hetgeen hem uit hoofde van zijn functie binnen Mind Hunter bekend is. Nadat de bestuurder vrijwillig ontslag heeft genomen, zet hij een eigen onderneming op en lanceert hij twee websites waarop hij verwijst naar zijn werk bij Mind Hunter. Volgens Mind Hunter schendt de bestuurder o.a. hiermee zijn concurrentiebeding en wordt hij in kort geding gedagvaard.

Rechter: geen schending contractuele bepaling

De voorzieningenrechter volgt Mind Hunter niet in haar standpunt. Ten eerste is er volgens de rechter geen sprake van onrechtmatige concurrentie, omdat er geen schending is van een contractuele bepaling. Het concurrentiebeding geldt namelijk volgens de tekst ervan alleen gedurende de managementovereenkomst. En die is inmiddels geëindigd. Ten tweede heeft Mind Hunter niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de bestuurder zijn geheimhoudingsverklaring heeft geschonden. Het enkele feit dat hij een aantal investeerders heeft aangeschreven is niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. Deze mensen hebben geen contractuele relatie met Mind Hunter en hun gegevens zijn vrij beschikbaar. Van schending is dus geen sprake.

Bescherming know-how en good will via concurrentiebeding

Een onderneming heeft er groot belang bij haar know-how, goodwill en bedrijfsgeheimen te beschermen tegen gebruik buiten de onderneming om. Deze bescherming kan worden geboden door het personeel te onderwerpen aan concurrentiebedingen en geheimhoudingsclausules. Omdat een concurrentieclausule een werknemer behoorlijk kan beperken in zijn activiteiten na beëindiging van een dienstverband, moet een dergelijk beding volgens de wet voldoen aan een aantal eisen: het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer en de werkzaamheden die onder het beding vallen moeten duidelijk omschreven zijn.

Advocaat arbeidsrecht bij geschil concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is regelmatig onderwerp van discussie in arbeidsrechtelijke procedures. Het is daarom voor zowel werkgever als werknemer aan te raden om eerst het advies van een advocaat in te winnen. Zo voorkomt een werknemer dat hij zich aan zaken verbindt waarvan hij wellicht de gevolgen niet geheel kan overzien. En de werkgever voorkomt dat hij (ongewenst) een concurrentiebeding beperkt tot de duur van het dienstverband. In de hiervoor besproken zaak zag de concurrentiebepaling eigenlijk niet op concurrentieverbod maar op een verbod op het verrichten van (concurrerende) nevenactiviteiten. De advocaten arbeidsrecht van AMS zijn terdege thuis in het opstellen en redigeren van concurrentie- en relatiebedingen. Ook kunnen zij indien nodig u bijstaan in procedures betreffende vermeende schendingen hiervan. Voor meer informatie, neem contact op met ons kantoor.

Meer in Arbeidsrecht
ontslag wegens disfunctioneren
Werkneemster weigert ander werk: recht op loon?

Mag een werkgever eenzijdig de functie van een werknemer wijzigen? En heeft de werkneemster nog recht op salaris als zij...

Sluiten