Leidt aanvaarding van eerder verworpen aanbod tot overeenkomst?

Tijdens de onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wordt de werknemer een aanbod gedaan, waarop de werknemer een tegenvoorstel doet. Dat wordt eerst door werkgever verworpen maar vervolgens alsnog aanvaard. De vraag is: is er een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tot stand gekomen tussen partijen? Deze vraag lag voor aan het hof in een recente zaak. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de uitspraak toe.

 

 

Wederzijdse beëindiging arbeidsovereenkomst

Werknemer en werkgever zijn al enige tijd in onderhandeling over een beëindiging met wederzijds goedvinden van het dienstverband van werknemer. Zaken zoals doorbetaling van loon en het concurrentiebeding worden besproken. De advocaat van werkgever stelt vervolgens een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
op waarin onder meer is aangegeven dat het dienstverband per 1 juli 2013 zal eindigen en dat de beëindigingsvergoeding € 133.000 bedraagt.

Totstandkoming overeenkomst: aanbod en aanvaarding

Dit was echter niet hoe werknemer de afspraken had geïnterpreteerd. Zijn juridisch adviseur bericht werkgever dat werknemer akkoord kan gaan met de vaststellingsovereenkomst onder voorwaarde dat de ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
€ 140.000 bedraagt (één en ander zoals in eerdere voorstellen ter sprake was gekomen). Hiermee gaat werkgever niet akkoord en hij herhaalt het eerdere aanbod. Werknemer gaat hier verder niet op in en laat weten zich te zullen voorbereiden op een ontbindingsprocedure.

Perfecte beëindigingsovereenkomst tot stand gekomen?

Dan bericht de advocaat van werkgever dat zijn cliënte toch zal instemmen met de door werknemer gestelde vergoeding van € 140.000. Werkgever stelt dat er door deze instemming alsnog een perfecte (beëindigings)overeenkomst tot stand is gekomen. Werknemer betwist dit en dagvaardt werkgever in kort geding en stelt een vordering tot loondoorbetaling in. In de procedure voert werknemer aan dat zijn dienstverband niet is geëindigd en dat hij dus loon verschuldigd is. Werkgever voert als verweer dat er een beëindiging met wederzijds goedvinden tot stand is gekomen en dat partijen zijn gebonden aan de vaststellingsovereenkomst.

Hof: door verwerping werkgever is aanbod vervallen

Het hof overweegt in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
dat uit de mailwisseling tussen partijen blijkt dat er van een volledige wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
geen sprake is. Het voorstel van werknemer tot aanpassing van de vaststellingsovereenkomst op het punt van de ontslagvergoeding is afgewezen door werkgever. Uitgangspunt in de wet is dat een aanbod vervalt doordat het wordt verworpen. Die situatie deed zich hier voor. Door de verwerping van werkgever van het aanbod van werknemer (om in te stemming met beëindiging onder vergoeding van € 140.000) is dit aanbod komen te vervallen. Werkgever kon daarom niet naderhand alsnog instemmen met de ontslagvergoeding.

Vordering doorbetaling loon door advocaat

Er is volgens het hof dus geen overeenstemming bereikt over de voorwaarde van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Werknemer staat aldus in zijn recht om doorbetaling van loon te vorderen. Het hof wijst diverse onderdelen van de vordering toe en werkgever zal nog zelfstandig een procedure ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten instellen.

AMS: arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam

Aangezien voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten ofwel toestemming van de kantonrechter ofwel van het UWV nodig is, kiezen veel werkgevers en werknemers ervoor om in onderling overleg tot een beëindiging te komen. Componenten zoals loon, pensioen en optieregelingen worden vaak uitonderhandeld. Als partijen er niet uitkomen zal de gang naar de rechter onvermijdelijk zijn. De arbeidsrechtadvocaten van AMS hebben ruime ervaring bij het begeleiden van dit soort exit-trajecten, zowel binnen als buiten de rechtszaal.

More in Arbeidsrecht
advocaat arbeidsrecht
Ontslag statutair directeur schending van goed werkgeverschap?

Een directeur raakt arbeidsongeschikt door werkgerelateerde stress. Op de dag dat zijn re-integratietraject begint en de directeur weer op het...

Close