3 min lezen

Hogere ontslagvergoeding bij ontbinding door slechte coaching werknemer?

NL

In een recente uitspraak in een ontbindingszaak moest de Kantonrechter beoordelen of het feit dat er door de werkgever geen adequate begeleiding is geboden aan een slecht functionerende werkgever meespeelt bij de verzochte ontbinding en bij de hoogte van de toe te kennen ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

 

 

Arbeidsovereenkomst gesloten na assessment

De werknemer in dit arbeidsgeschil werkt sinds 1 mei 2012 bij werkgever. Voorafgaand aan zijn indiensttreding heeft hij een assessment afgelegd bij adviesbureau Berenschot. Het advies van Berenschot luidde kort gezegd dat de kandidaat geschikt was voor de functie mits hij wel ondersteuning zou krijgen bij het ontwikkelen van zijn structurele vermogen. Werkgever heeft werknemer aangenomen maar hem verder niet de aanbevolen ondersteuning gegeven.

Werkgever stelt beëindiging arbeidsovereenkomst voor

Na enige tijd bleek werknemer niet naar behoren te functioneren. Ook na een beoordeling waarbij de klachten van werkgever werden geuit, heeft hij geen begeleiding gekregen noch is er gezamenlijk een verbeterplan opgesteld. Werkgever heeft werknemer een andere, lagere functie aangeboden maar werknemer heeft dit aanbod afgeslagen, evenals het voorstel van werkgever de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Advocaat start ontbindingsprocedure bij Kantonrechter

Werkgever ziet zich genoodzaakt bij de Kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen te vragen. De Kantonrechter overweegt dat de werkgever voldoende heeft aangetoond dat werknemer niet voldoet aan de eisen die werkgever aan de functievervulling mocht stellen. Werknemer heeft voorts onvoldoende inzicht getoond in zijn slechte functioneren. De feiten rechtvaardigen ontbinding van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
.

Achterwege laten coaching reden voor hogere ontslagvergoeding

Aan de andere kant heeft werkgever onvoldoende gelegenheid gegeven om het functioneren van werknemer te verbeteren. Er is geen coaching aangeboden. Omdat begeleiding reeds vooraf door Berenschot was geadviseerd kan het achterwege laten van iedere vorm hiervan grotendeels aan werkgever worden toegerekend. Daarom ziet de Kantonrechter aanleiding de ontbinding uit te spreken onder toekenning van een ontslagvergoeding aan werknemer waarbij een hogere factor wordt berekend in verband met de verwijtbaarheid van werkgever.

Kantonrechterformule voor berekening vergoeding

Volgens de kantonrechtersformule wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald aan de hand van de rekensom A x B x C, waarbij A staat voor het aantal gewogen dienstjaren, B voor het bruto maandsalaris en C voor de correctiefactor. In gevallen waarbij zowel de werkgever als werknemer niets kan worden verweten, wordt de correctiefactor op 1 gezet (neutraal). Bij verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer wordt deze factor lager dan 1, soms zelfs 0 (dan ontvangt de werknemer geheel geen vergoeding). Bij verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever wordt de correctiefactor hoger dan 1. In dit geval had de rechter de factor op 1,5 gezet.

Advocaat arbeidsrecht bij berekenen ontslagvergoeding

De AMS Advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij het berekenen van een ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule De formule gebruikt door de kantonrechter bij bepaling van de hoogte van een ontslagvergoeding.
» Meer over kantonrechtersformule
kantonrechtersformule
. Indien een dergelijke kwestie bij u speelt, voorziet de advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten u dan ook graag van juridisch advies.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence