Alcoholisme kan dringende reden voor ontslag opleveren

Recentelijke oordeelde de kantonrechter in Utrecht over een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werkgever op grond van het structurele alcohol- en drugsmisbruik van de werknemer. Daarbij speelde de vraag of alcoholisme een ziekte is, in die zin dat het wettelijk opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
» Meer over opzegverbod
opzegverbod
bij ziekte van toepassing is. De kantonrechter oordeelt dat dit niet het geval is, ook niet als het (zoals in dit geval) een symptoom is van een andere stoornis waar de werknemer aan lijdt. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit. 

 

Levert alcoholisme een dringende reden op die ontbinding rechtvaardigt?

De werknemer kampte gedurende zijn dienstverband met een alcohol en drugsprobleem. De werkgever heeft telkens hulp aangeboden maar de werknemer heeft deze hulp steeds afgewezen. De werknemer erkent dat hij een alcoholprobleem heeft maar stelt dat dit niet of nauwelijks van invloed is geweest op de wijze waarop hij zijn werk uitvoert. De werkgever heeft de werknemer diverse keren gewaarschuwd en meermaals gedreigd met beëindiging van het dienstverband, maar dit heeft niet tot verbetering geleid. Uiteindelijk heeft de werkgever de werknemer bij brief bericht dat hij contact diende op te nemen met de bedrijfsmaatschappelijk werkster en wanneer hij dit niet zo doen of als hij weer te laat zou komen dit tot beëindiging van het dienstverband zou leiden. De werknemer komt de tweede afspraak met de bedrijfsmaatschappelijk werkster zonder bericht niet na en komt kort daarna weer te laat op het werk. De werkgever is dan ook van mening dat dit een dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst oplevert.

Voldoende kansen geboden door werkgever

De kantonrechter oordeelt dat het structurele te laat komen en het alcoholgebruik een dringende redenen opleveren om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
te ontbinden. Dit mede in het licht van alle kansen die de werkgever zijn geboden. De werkgever heeft nog aangevoerd dat het te laat komen niet altijd in verband staat met zijn alcoholgebruik. De kantonrechter oordeelt echter dat het te laat komen moet worden beschouwd als een symptoom van het alcoholgebruik. De werknemer brengt door zijn handelwijze de bedrijfsvoering en de veiligheid op de werkvloer in het geding.

Opzegverbod bij ziekte niet van toepassing

De werknemer heeft tevens aangevoerd dat het alcoholprobleem gelijk gesteld dient te worden met ziekte en dus een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst geldt. De werknemer beroept zich daarbij op een uitspraak van de kantonrechter in Haarlem. In die zaak oordeelde de kantonrechter dat het alcoholmisbruik in direct verband staan met de psychische aandoening van de werknemer. De werknemer leed aan een bipolaire stoornis. Omdat het wegvallen van het vertrouwen van de werkgever in deze zaak rechtstreeks voortvloeide uit de ziekte van de werknemer, namelijk zijn bipolaire stoornis, werd het opzegverbod tijdens de ziekte aanwezig geacht. In onderhavige zaak oordeelt de kantonrechter dat de aangehaalde uitspraak hier niet van toepassing was. Alcoholmisbruik kan een symptoom zijn van een ziekte, maar dien niet als een op zichzelf staande ziekte teworden aangemerkt. De kantonrechter concludeert dan ook dat er geen sprake is van ziekte en dus evenmin van een opzegverbod op die grond.

Advocaat arbeidsrecht; einde arbeidsovereekomst

De advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag tijdens ziekte, de beëindiging van arbeidsovereenkomsten of ontslag op staande voet. De AMS Advocaten staan zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Indien een dergelijke kwestie bij u speelt kan een specialist arbeidsrecht van AMS Advocaten dan ook van advies dienen.

Meer in Arbeidsrecht
Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Beperking studiekostenbeding na ontslag op staande voet

In veel arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten met werknemers die tijdens hun dienstverband ten behoeve van de door hen te verrichten...

Sluiten