3 min lezen

Ambtenarenrecht: ontslagvergoeding of wachtgeld?

NL

Het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
lijkt soms een beetje op het arbeidsrecht. Toch is het een rechtsgebied op zich. Zo veel als er soorten ambtenaren zijn, zo veel soorten rechtspositieregelingen zijn er die de positie van de ambtenaar bepalen. Bij ontslag van een ambtenaar is het van essentieel belang om te weten op welke uitkering(en) een ambtenaar aanspraak kan maken. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten geeft een eerste inleiding over de ontslagprocedure in het ambtenarenrecht.

De ambtenaar en de Ambtenarenwet

De rechten en plichten van de ambtenaar zijn neergelegd in de Ambtenarenwet. Deze wet geldt voor elke ambtenaar. Daarnaast is er per sector het zogenoemde rechtspositiereglement. Dit reglement is te vergelijken met een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
 en bevat voornamelijk arbeidsvoorwaarden. De overheid kent dertien sectoren, te weten: Rijk, Politie, Defensie, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Rechterlijke macht. De sector Onderwijs is onderverdeeld in de sectoren Primair en voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Hoger beroepsonderwijs, Universiteiten, Academische ziekenhuizen en Onderzoeksinstellingen. De verschillende verenigingen die het overheidspersoneel vertegenwoordigen, onderhandelen met de overheid over de inhoud van deze rechtspositiereglementen.

Ambtenaar ontslaan: geen arbeidsovereenkomst

De overheid als werkgever kan ingrijpen in de rechtspositie van de ambtenaar door een besluit te nemen. Een ambtenaar heeft namelijk geen arbeidsovereenkomst maar is aangesteld op basis van een besluit. Dit is vaak een schriftelijke beslissing, zoals een aanstelling, ontslagbesluit, schorsing, beoordeling of salarisbesluit. Maar een besluit kan ook mondeling genomen worden. Denk daarbij aan het verlenen van ouderschapsverlof, of de mededeling tijdens een beoordelingsgesprek dat de ambtenaar een andere functie moet gaan uitoefenen.

Het ambtenarenrecht: besluit en bezwaartermijn

Ambtenaren kunnen bezwaar maken tegen een besluit. Het is van belang dat dit op tijd gebeurt. Als er bezwaar wordt gemaakt na het verstrijken van de bezwaartermijn staat de ambtenaar voor een voldongen feit. Ook ontslag van een ambtenaar wordt door middel van een besluit geregeld. De overheid kan dit besluit nemen zonder dat de kantonrechter daarbij aan te pas komt. Ook hoeft de overheid geen toestemming voor het ontslag te vragen aan het UWV. Wel is de overheid gebonden aan de ontslaggronden die in de betreffende rechtspositieregeling staan en aan de formele regels van de Algemene wet bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorganen in relatie tot burgers wordt geregeld.
» Meer over bestuursrecht
bestuursrecht
(Awb). In de Algemene wet bestuursrecht staan regels over de totstandkoming van het besluit. Zo moet een ambtenaar soms gehoord worden voordat het besluit genomen kan worden.

Ontslagvergoeding of wachtgeld?

Tegenwoordig vallen werkloze ambtenaren onder de Werkloosheidswet (WW). Na een ontslag kunnen zij daarom in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Naast de WW-uitkering kunnen ambtenaren ook recht hebben op een bovenwettelijke en/of nawettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering is een soort compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling. Ook ambtenaren kunnen in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
. Vanwege de soms riante uitkeringen is een toekenning van (ook) een ontslagvergoeding niet aan de orde.

WW-uitkering: verwijtbaarheid of eervol ontslag?

Of een ambtenaar na ontslag aanspraak kan maken op een WW-uitkering hangt af van de reden waarom het ontslag is gegeven. Is het ontslag vooral aan de ambtenaar in kwestie te wijten dan zal een WW-uitkering veelal niet toegekend worden. Het feit dat een ambtenaar eervol ontslagen is zal in de meeste gevallen tot toekenning van een WW-uitkering kunnen leiden. Een garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
op een WW-uitkering geeft eervol ontslag Bij eervol ontslag behoudt een ambtenaar zijn aanspraken op een WW-uitkering en boven- en na- wettelijke uitkeringen
» Meer over eervol ontslag
eervol ontslag
echter niet. Zelfs bij eervol ontslag kan het dus verstandig zijn om, al dan niet met een advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht en ontslag, bezwaar te maken.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence