Ambtenaar ontslaan wegens plichtsverzuim: wanneer kan het?

Het downloaden van kinderporno door een directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van een basisschool in zijn vrije tijd levert plichtsverzuim Het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen
» Meer over plichtsverzuim
plichtsverzuim
op, zo oordeelde de rechtbank Alkmaar eind vorig jaar. De ambtenaar is terecht ontslagen, aldus de rechter. Ook gedragingen in de privésfeer kunnen dus plichtsverzuim opleveren. Van belang daarbij is de ernst van de gedraging, maar ook de uitstraling daarvan op het imago van de ambtenaar. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten bespreekt het vonnis.

Ambtenaar ontslaan wegens plichtsverzuim

De feiten in deze zaak waren als volgt. Een directeur was al sinds 1980 in dienst bij een basisschool. Naast directiewerkzaamheden gaf hij ook les en begeleidde hij leerlingen met leerproblemen. In 2008 werd hij op verdenking van bezit van kinderporno door de politie aangehouden. In 2010 werd hij veroordeeld voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand met een proeftijd van twee jaren voor het in bezit hebben van kinderporno.

Ontslag wegens plichtsverzuim

Een ambtenaar is gehouden zijn verplichtingen na te komen. Die zijn omschreven in het toepasselijke rechtspositiereglement of gedragsregels  Het bewust niet nakomen van deze verplichtingen zal plichtsverzuim opleveren. Plichtsverzuim is een ontslaggrond die in nagenoeg alle rechtspositiereglementen is opgenomen. Op 25 februari 2011 wordt de directeur wegens plichtsverzuim ontslagen. De directeur had volgens de basisschool de reputatie en de geloofwaardigheid van de school beschadigd. De school heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de directeur heeft daar niet naar gehandeld door kinderporno te downloaden. Daarom is er volgens de school sprake van plichtsverzuim. Ook had de directeur – indien hij integer zou hebben gehandeld – de verdenking moeten melden in 2008.

Bezwaar tegen het ontslagbesluit door advocaat

De advocaat van de directeur heeft bezwaar gemaakt tegen het ontslagbesluit en is later in beroep gegaan bij de Rechtbank. Hij heeft zich op het standpunt gesteld dat het besluit tot disciplinair ontslag ten onrechte is genomen. Het opslaan van pornoafbeeldingen levert geen plichtsverzuim op volgens hem. Daarnaast zou de school het feitenonderzoek niet goed gedaan hebben omdat het ontslagbesluit alleen op het strafvonnis gebaseerd zou zijn en niet op een door de school zelf verricht onderzoek. Omdat de directeur ervan overtuigd was dat hij onschuldig was, had hij de basisschool niet ingelicht over zijn verdenking. Door zijn zwijgen zou niemand geschaad zijn.

Zwijgen draagt bij aan plichtsverzuim

De rechtbank oordeelt dat de school geen afzonderlijk onderzoek had moeten instellen en zich mocht baseren op het strafvonnis. Er was volgens de Rechtbank geen reden om nader onderzoek te doen. De bewijsmiddelen genoemd in het strafvonnis spraken voor zich. Het bekijken en downloaden van kinderpornografische afbeeldingen door een directeur/leraar van een basisschool aan wiens zorg minderjarige leerlingen zijn toevertrouwd is zonder meer aan te merken als plichtsverzuim, volgens de rechtbank. Ook het niet melden van de naar aanleiding van de verdenking van deze gedraging ingezette strafrechtelijke vervolging aan de basisschool draagt volgens de Rechtbank bij aan het plichtsverzuim. De conclusie was dan ook dat het ontslagbesluit terecht was genomen.

Ambtenarenrecht: rechten bij ontslag voor ambtenaar

Een ambtenaar kan een ontslagbesluit aanvechten door in bezwaar te gaan bij de overheidswerkgever en na afwijzing van het bezwaar in beroep te gaan bij de rechtbank. Hoogste instantie in het ambtenarenrecht is de Centrale Raad van Beroep. Indien vast komt te staan dat het ontslag te wijten is aan de ambtenaar zal deze geen recht hebben op een WW-uitkering en/of mogelijke bovenwettelijke uitkeringen. De directeur in voornoemde uitspraak zal geen recht hebben op een WW-uitkering en/of mogelijke bovenwettelijke uitkeringen. Bij vragen kunt u gerust contact opnemen.