Ambtenarenrecht

Geen arbeidsovereenkomst

Een ambtenaar heeft geen arbeidsovereenkomst maar is op basis van een aanstelling werkzaam in openbare dienst. Vaak wordt de aanstelling schriftelijk, in een akte van aanstelling of in een aanstellingsbesluit, vastgelegd. Tot de openbare dienst behoren alle diensten en bedrijven die door de Staat worden beheerd. Dat zijn ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook zelfstandige bestuursorganen die tot de centrale overheid behoren.

Integriteit en antecedentenonderzoek

Om ambtenaar te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De sollicitant moet voldoen aan de eis van ‘geschiktheid’ (kennis en vaardigheden) en ‘bekwaamheid’ (mentaliteit). Onderdeel van een bekwaamheidsonderzoek kan een psychologische test zijn. Als de sollicitant niet wil dat de uitslag van zijn test aan de overheid bekend wordt gemaakt, moet hij dat binnen een week na de test aangeven. Ook moet een verklaring omtrent gedrag ingeleverd worden. Daarmee checkt de overheid of de sollicitant in aanraking is geweest met justitie. Soms wordt een antecedentenonderzoek gedaan of een medische aanstellingskeuring uitgevoerd. Ook  stelt de overheid soms bijzondere eisen aan de integriteit van de sollicitant.

Functiewaardering bepalend voor salaris

Na de aanstelling bepaalt de werkgever met een functiewaardering de aard en de zwaarte van de functie. Daarna wordt aan de functie een salaris gekoppeld. Als de functieomschrijving naar de mening van de ambtenaar te karig is, kan hij bezwaar aantekenen. De hoogte van zijn salaris hangt er immers van af. In een kleine organisatie is het niet moeilijk om op objectieve wijze de functies te ordenen. Als sprake is van een groot aantal medewerkers wordt dat voor de werkgever lastiger. De overheid maakt daarom gebruik van functiewaarderingssystemen. Het bekendste systeem wordt in de sector Rijk gebruikt en heet FUWASYS.

Salaris en onregelmatigheidstoeslag

Het grootste bestanddeel van de bezoldiging van de ambtenaar is salaris. Het salaris wordt bepaald aan de hand van de toepasselijke salarisschaal. Elke salarisschaal bestaat uit verschillende opklimmende bedragen: ‘treden’. Als de ambtenaar een jaar lang goed functioneert, klimt hij in de regel een trede in salaris. Naast salaris ontvangt de ambtenaar toelagen zoals bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag.

Loondoorbetaling bij ziekte ambtenaar

De ambtenaar heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte gedurende een tijdvak van 52 weken recht op volledige doorbetaling van zijn bezoldiging. Bij voortdurende arbeidsongeschiktheid heeft hij vervolgens recht op 70 % van zijn bezoldiging. Als sprake is van een beroepsziekte (de ambtenaar wordt ziek vanwege zijn werk, denk aan de muisarm bij beeldschermwerk) of een beroepsincident (een ongeval dat verband houdt met het werk, bijvoorbeeld de wegwerker van Rijkswaterstaat die wordt aangereden), dan kan de ambtenaar aanspraak maken op vergoeding van de geneeskundige kosten.

Besluit, bezwaar en beroep

Elke beslissing die de werkgever neemt ten aanzien van de ambtenaar die zijn positie beïnvloedt, is een besluit. Denk aan een functiewaardering, salarisbesluit, beoordeling of toekenning van vakantiedagen. De ambtenaar die het niet eens is met een beslissing van zijn werkgever, kan daar binnen 6 weken tegen in bezwaar gaan bij zijn werkgever. De werkgever heeft dan de mogelijkheid het besluit nog een keer te overwegen en eventuele fouten in het besluit herstellen. Als na bezwaar de ambtenaar het nog steeds niet eens is met het besluit, dan kan beroep worden aangetekend bij de rechter.

Rechten bij ontslag voor ambtenaar

Een ambtenaar kan een ontslagbesluit, zelfs als dat een strafontslag is, aanvechten door in bezwaar te gaan en na afwijzing van het bezwaar in beroep te gaan bij de rechtbank. Hoogste instantie in het ambtenarenrecht is de Centrale Raad van Beroep. Indien vast komt te staan dat het ontslag te wijten is aan de ambtenaar zal deze geen recht hebben op een WW-uitkering en/of mogelijke bovenwettelijke uitkeringen.

Advocaat ambtenarenrecht

Voor een ambtenaar kan het de moeite waard zijn om met een advocaat gespecialiseerd in het ambtenarenrecht beroep aan te tekenen of in bezwaar te gaan.