3 min lezen

Beëindiging arbeidscontract via vaststellingsovereenkomst

NL

Een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige beëindiging (ontslag krijgen of nemen) kunnen partijen ook met wederzijds goedvinden hun wegen scheiden. In dat geval is het gebruikelijk om een beëindigingsregeling te treffen welke wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht deze procedure toe aan de hand van een recente uitspraak in een arbeidsgeschil.

 

Financiële afwikkeling einde dienstverband

Werknemer en werkgever hadden in verband met de beëindiging van het arbeidscontract een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin was onder andere neergelegd dat werknemer tot aan de beëindigingsdatum van het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
vrijgesteld zou worden van arbeid, dat de werkgever het salaris inclusief vakantiegeld Jaarlijkse toelage die een werknemer krijgt met het idee om de extra kosten van vakantie te dekken.
» Meer over vakantiegeld
vakantiegeld
tot die datum uitbetaalt en dat werknemer een beëindigingsvergoeding ontvangt. Voorts bevatte de vaststellingsovereenkomst de volgende (in dergelijke regelingen gebruikelijk) bepaling:

“Partijen verklaren na uitvoering van het bovenstaade niets meet van elkaar te vorderen te hebben en verlenen elkaar finale kwijting voor alle aanspraken uit hoofde van de dienstbetrekking. Voor zover een partij [..] toch nog iets van de andere partij te vorderen zou hebben, dan doen partijen door ondertekening van deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
uitdrukkelijk afstand van enig recht daarop.”

Werknemer claimt uitbetaling vakantiedagen

Na uitvoering van de vaststellingovereenkomst claimt werknemer bij werkgever uitbetaling van de niet door hem opgenomen vakantiedagen. Hij meent dat hij recht had op uitbetaling hiervan omdat hierover niets was bepaald in de overeenkomst. De werkgever weigert te betalen en het geschil wordt aan de Kantonrechter voorgelegd. De rechter overweegt dat de vaststellingsovereenkomst moet worden uitgelegd aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Dit betekent dat behalve naar de letterlijke tekst ook naar de omstandigheden waaronder de overeenkomst is gesloten moet worden gekeken.

Omstandigheden relevant bij uitleg vaststellingsovereenkomt

De rechter acht van belang dat de partijen hebben onderhandeld over essentiële aspecten rondom de beëindiging. Het is dus niet een eenzijdig aan werknemer opgelegd contract. Partijen zijn hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat voor het geval de ene partij nog een vordering op de andere partij mocht blijken te hebben daar niettemin kwijting voor wordt verleend. Het doel was kennelijk om (eventuele) onzekerheid tussen partijen weg te nemen. Daarnaast is relevant dat werknemer van begin af aan is bijgestaan door een jurist. En tot slot wijst de vrijstelling van arbeid er ook op dat werknemer hiervoor zijn aanspraken op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen zou vrijgeven. Werkgever heeft werknemer immers 2 maanden doorbetaald (los van de beëindigingsvergoeding) terwijl werknemer niet hoefde te werken.

Rechter: geen recht op uitbetaling vakantiedagen

Al deze omstandigheden in overweging nemende oordeelt de rechter dat werkgever er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat werknemer de aanspraken op uitbetaling van vakantiedagen had laten varen. Als dit niet het geval was, dan had werknemer dit expliciet aan de orde moeten stellen bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

AMS Advocaten voor advies bij beëindiging arbeidscontracten

Uit deze uitspraak blijkt dat een vaststellingsovereenkomst in principe geacht wordt allesomvattend te zijn met betrekking tot een geschil. Aanspraken die er niet expliciet in zijn opgenomen worden geacht te zijn prijsgegeven. De term finale kwijting geeft dit ook aan. Daarom is het zeer aan te raden om rechtsbijstand in te schakelen bij het opstellen van en onderhandelen over zo’n overeenkomst. Voor meer advies over een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence