3 min lezen

Wanprestatie opdrachtnemer: restitutie loon en schadevergoeding?

NL

Een opdrachtnemer pleegt wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
bij de uitvoering van een opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
. De opdrachtgever lijdt hierdoor schade. Welke rechtsmiddelen staan de opdrachtgever ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
? Kan hij de opdrachtnemer aanspreken op zowel een schadevergoeding als restitutie van het betaalde loon? Advocaat verbintenissenrecht Sander Schouten, gespecialiseerd in geschillen over wanprestatie, licht de mogelijkheden toe aan de hand van een recente zaak.

Eiser loopt € 4000-, mis door wanprestatie

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak schakelt een advocaat in, in verband met een arbeidsgeschil met zijn vorige werkgever. De werkzaamheden worden door de advocaat op basis van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van opdracht verricht. De advocaat geeft echter verkeerd advies: hij wijst de werknemer er niet op dat hij zich bereid en beschikbaar moet houden voor werk. Hierdoor loopt eiser bijna € 4.000,- aan loon mis.

Advocaat aansprakelijk voor schade?

De eiser stelt de advocaat aansprakelijk voor deze schade, maar hij wijst de claim resoluut van de hand. In de procedure gaat het om de vraag of de advocaat tekort is geschoten in de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst van opdracht.

Rechter: advies advocaat is onjuist

De kantonrechter is van oordeel dat het advies van de advocaat onjuist is. Hij heeft niet gehandeld op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Dit levert een toerekenbare tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
op als bedoeld in artikel 6:74 BW. De advocaat is aldus verplicht de schade die eiser als gevolg van de tekortkoming lijdt, te vergoeden. De rechter veroordeelt de advocaat om de schade, bestaande uit het misgelopen loon, te vergoeden aan eiser.

Compensatie voor honorarium?

De eiser heeft daarnaast ook € 1.000,- aan compensatie gevorderd voor het honorarium dat hij aan de advocaat heeft betaald. De logische gedachtegang hierachter is dat de advocaat toch zeker geen recht heeft op (volledig) honorarium voor slechte dienstverlening?

Honorarium is eiser sowieso verschuldigd

Toch wijst de kantonrechter deze vordering af. En terecht. In dit geval moet de (hypothetische) situatie waarin de opdracht wel juist was uitgevoerd en de huidige situatie waarin de advocaat is tekort geschoten, met elkaar worden vergeleken. Ook als de advocaat de opdracht juist had uitgevoerd, was eiser honorarium verschuldigd. Het enige verschil is dat bij juiste uitvoering van de opdracht eiser geen loon was misgelopen. Echter, dit nadeel is reeds gecompenseerd middels de toegewezen schadevergoeding.

Ontbinding overeenkomst bij wanprestatie

De vordering tot gedeeltelijke restitutie van het loon werd in deze zaak afgewezen. Maar restitutie is wel mogelijk. Een opdrachtgever kan op grond van tekortkomingen de overeenkomst ontbinden. In dat geval ontstaat er een ongedaanmakingsverplichting voor beide partijen. Dit zou leiden tot terugbetaling van reeds betaald honorarium onder betaling van een vergoeding aan de opdrachtnemer voor reeds (deugdelijk) uitgevoerde werkzaamheden.

Advocaat bij geschil overeenkomst van opdracht

Als de opdrachtnemer naast het betaalde loon nog overige schade heeft geleden, kan hij een aanvullende schadevergoeding vragen. In deze zaak zou het voor eiser niet uitmaken. Als eiser op grond van ontbinding restitutie van het honorarium zou hebben gekregen, dan zou de aanvullende schadevergoeding zien op het verschil tussen het honorarium dat eiser anders toch kwijt zou zijn geweest aan advocaatskosten en het misgelopen loon. Links of rechtsom, hij heeft recht op ten hoogste een bedrag gelijk aan het misgelopen loon.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence