3 min lezen

Uitsluiten garantie ontslaat verkoper niet van mededelingsplicht

NL

Op de koper die een tweedehands auto kocht onder de expliciete voorwaarde dat iedere vorm van garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
door de autohandelaar is uitgesloten, rust een verdergaande onderzoeksplicht naar de staat van de auto. Deze onderzoekplicht doet echter niet af aan de mededelingsplicht van de verkoper. Dit werd in een recente uitspraak weer eens bevestigd. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma bespreekt de casus.

Koper koopt auto zonder garantie

Een consument-koper koopt van een professionele autohandelaar een tweedehands BMW. In de koopovereenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat de auto verkocht is zonder enige vorm van garantie. Voorts sluit de verkoper iedere aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
uit voor eerdere schade aan het voertuig. De koper koopt de auto “zoals hij deze heeft gezien.” Na de koop rijdt de koper de BMW terug naar huis. Maar al na 100 km stokte de auto en begon de motorkap te roken. Uit inspectie van de ANWB bleek dat de turbo defect was.

Vordering tot ontbinding koopovereenkomst en terugbetaling koopprijs

In een dagvaardingsprocedure eist de koper dat de koopovereenkomst wordt ontbonden en dat hij de koopsom van € 12.950 terug krijgt van de verkoper. De koper doet een beroep op non-conformiteit: de auto beantwoordt niet aan wat hij ervan mocht verwachten. De autohandelaar voert aan dat hij de koper erop heeft gewezen dat de auto gebrekkig is en dat hij hem heeft gewaarschuwd dat de turbo van de auto niet in orde was en dat deze ieder moment kon ophouden met functioneren. Bovendien, zo stelt de verkoper, is de koop gesloten zonder garantie.

Schending onderzoeksplicht koper

In essentie gaat deze zaak over de vraag of de koper gezien de concrete feiten en omstandigheden mocht verwachten dat de turbo niet kapot zou zijn of zou gaan. De Kantonrechter is van oordeel dat in dit geval de koper een verdergaande onderzoeksplicht had dan hij normaal gesproken als koper zou hebben. Gezien de uitdrukkelijke uitsluiting van aansprakelijkheid en de afwijzing van iedere vorm van garantie door de verkoper, had de koper moeten twijfelen aan de kwaliteit van de auto. Nu de koper geen verder onderzoek naar de staat van de auto heeft verricht (door bv. een keuring), zal een gebrek, zoals in dit geval de kapotte turbo, in beginsel voor rekening en risico van de koper komen.

Schending mededelingsplicht verkoper

Dit is echter wel anders als de verkoper ook zijn mededelingsplicht heeft geschonden. In dat geval kan de verkoper zich er niet op beroepen dat de koper zijn onderzoeksplicht (ook) heeft geschonden. De verkoper blijft dan aansprakelijk. De verkoper heeft aangevoerd dat hij wist dat de turbo gebrekkig was maar dat hij de koper hiervoor heeft gewaarschuwd. Dit wordt echter ontkend door de koper. De rechter draagt de verkoper op te bewijzen dat hij heeft gewaarschuwd en dus aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan. Als hij niet in dit bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
slaagt, dan heeft hij zijn mededelingsplicht geschonden en dan zal de rechter de koper in het gelijk stellen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence