2 min lezen

ontbinding koopovereenkomst

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Ontbinden van een koopovereenkomst

Als je een koopovereenkomst sluit en de wederpartij komt deze niet na, dan heb je het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Maar er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Voorwaarde is dat de tekortkoming van de wederpartij de ontbinding moet kunnen rechtvaardigen. Voorts geldt dat als de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is en de bevoegdheid tot ontbinding pas ontstaat als de wederpartij in verzuim is.

Tekortkoming moet ontbinding rechtvaardigen

Als een tekortkoming van een te geringe betekenis is, kan deze de ontbinding niet rechtvaardigen. Denk aan een krasje op een gloednieuwe auto. Het krasje zal in verhouding tot de gehele prestatie (het leveren van een nieuwe auto) te gering van aard zijn om de koopovereenkomst geheel te ontbinden.

Gedeeltelijke ontbinding

Het staat de koper wel vrij om de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor wat betreft de tekortkoming. In geval van de kras op de auto zal de koper hiervoor dan geld terug kunnen vragen (compensatie), omdat hij een nieuwe auto met krasje krijgt geleverd. Dit algemene recht op gedeeltelijke (of: partiële) ontbinding geldt voor alle overeenkomsten, maar is voor consumentenkoop specifiek vastgelegd in de wet. Een consument heeft het recht de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomen.

Verzuim schuldenaar vereist

Als nakoming nog mogelijk is, bijvoorbeeld door de tekortkoming te herstellen of door een nieuw product te leveren, dan mag de koper de koopovereenkomst pas ontbinden als hij i) de verkoper heeft aangemaand om alsnog deugdelijk na te komen en ii) de schuldenaar niet binnen een redelijke termijn aan deze sommatie gehoor heeft gegeven. Dan pas is de verkoper in verzuim en kan de koper de koopovereenkomst ontbinden. Als de koper echter zelf al in verzuim is (door bijvoorbeeld de koopprijs niet te betalen terwijl hij hiertoe wel gehouden is), heeft hij geen bevoegdheid tot ontbinding.

Schriftelijke verklaring of rechterlijke uitspraak

Een koopovereenkomst kan per brief door de koper, of op vordering door de rechter worden ontbonden. Is de overeenkomst via e-mail tot stand gekomen dan mag de koper ook per e-mail ontbinden.

Ongedaanmakingsverplichting

Een ontbinding bevrijdt de partijen van daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, ontstaat er een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties. Deze ongedaanmakingsverplichting is bij consumentenkoop expliciet opgenomen in de wet: na ontbinding door een consument-koper, dient de verkoper onverwijld het reeds door de consument-koper betaalde terug te geven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence